David CASA
 • David
  CASA
 • Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
 • Liige
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Sünnikuupäev: 16. november 1968, Valletta

Fraktsioonid

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 14.07.2009 / 21.05.2013 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 22.05.2013 / 30.06.2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige
 • 01.07.2014 ... : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 01.07.2014 ... : Partit Nazzjonalista (Malta)

Liige

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kalanduskomisjon
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Delegatsioon ELi-Bulgaaria parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kalanduskomisjon
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kalanduskomisjon
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14.07.2014 ... : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 19.01.2017 ... : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14.03.2018 ... : Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon

Asendusliige

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegatsioon ELi-Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Väliskomisjon
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Kliimamuutuste ajutine komisjon
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 14.07.2014 ... : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 12.02.2015 / 30.11.2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Majandus- ja rahanduskomisjon

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

138

ELi kodakondsuse müük (arutelu)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

ELi kodakondsuse müük (arutelu) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Pagulaste tulv Vahemere piirkonnas ja eelkõige traagilised sündmused Lampedusa lähistel (arutelu)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(16)

Pagulaste tulv Vahemere piirkonnas ja eelkõige traagilised sündmused Lampedusa lähistel (arutelu) (2)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(16)

Tubaka ja seonduvate toodete tootmine, esitlemine ja müük (arutelu)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

Teenuste siseturg (arutelu)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(24)

Kriisi mõju ebasoodsas olukorras elanikerühmade tervishoiuteenuste kättesaadavusele (arutelu)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(9)

Selgitused hääletuse kohta

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0158/2011 - RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks

Selgitused hääletuse kohta

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0161/2011 - RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta

Raportid – raportöörina

7

RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus aktsiisialase halduskoostöö kohta

ECON
05-03-2012 A7-0044/2012

RAPORT Käibemaksu tulevik

ECON
30-09-2011 A7-0318/2011

Raportid – variraportöörina

2

Raportöörina esitatud arvamus

9

ARVAMUS Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

ARVAMUS Kõigi osapoolte huvides toimiv Euroopa jaekaubanduse tegevuskava

EMPL
17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719

ARVAMUS Teenuste siseturg – ülevaade olukorrast ja edasised sammud

EMPL
20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete kohta

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454660

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus eelarvejärelevalve tõhusa jõustamise kohta euroalal

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454659

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454658

ARVAMUS Euroopa tulevane rahvusvaheline investeerimispoliitika

ECON
02-03-2011 ECON_AD(2011)454474

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks

ECON
01-03-2011 ECON_AD(2011)452846

ARVAMUS Euroopa Liidu majanduse juhtimise ja stabiilsuse raamtingimuste parandamine eelkõige euroalal

EMPL
30-09-2010 EMPL_AD(2010)445981

Variraportöörina esitatud arvamus

5

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 718/1999, mis käsitleb ühenduse laevastiku mahutavuse poliitikat siseveetranspordi edendamiseks

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524581

ARVAMUS ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus makromajanduse tasakaalunihete ennetamise ja korrigeerimise kohta

EMPL
23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euroalal esinevate ülemääraste makromajanduse tasakaalunihete korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454657

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454656

Resolutsiooni ettepanek(ud)

1

Resolutsiooni ettepanek Metsatulekahjud 2009. aasta suvel

14-09-2009 B7-0039/2009

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

1

Kirjalik deklaratsioon: Rõhutud vähemuste ja rahvaste vabadus

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 38 - 14-04-2014

Parlamendiliikmete küsimused

411

  VP/HR - Ukrainian Snipers

19-03-2014 E-003233/2014 Komisjon

  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

19-03-2014 E-003232/2014 Komisjon

  Protecting the rule of law

19-03-2014 E-003231/2014 Komisjon

  VP/HR - Elections in Turkey

19-03-2014 E-003230/2014 Komisjon

  Disclosure of the origin of conflict minerals

19-03-2014 E-003229/2014 Komisjon

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Komisjon

  Sweden to sue the Commission

04-03-2014 E-002485/2014 Komisjon

  Swiss airspace

04-03-2014 E-002484/2014 Komisjon

  VP/HR - Women's rights in Afghanistan

18-02-2014 E-001838/2014 Komisjon

  Institutions aiding freedom of movement

17-02-2014 E-001777/2014 Komisjon

Tegevus parlamendi kuuenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

48

Selgitused hääletuse kohta

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

Selgitused hääletuse kohta

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0074/2009 - RAPORT Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”

Selgitused hääletuse kohta

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - RAPORT „2050: tulevik algab täna – soovitused ELi tulevaseks kliimamuutusi käsitlevaks poliitikaks”

Selgitused hääletuse kohta

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

RC-B6-0066/2009 - RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Guantánamo kinnipidamiskeskuse vangide tagasisaatmine ja ümberasustamine

Hääletuse kohta selgituste andmine

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0013/2009 - RAPORT Teine strateegiline energiaülevaade

Hääletuse kohta selgituste andmine

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0018/2009 - RAPORT Kommertskasutusele eelnevad hanked: innovatsiooni kiirendamine jätkusuutlike ja kõrgekvaliteediliste avalike teenuste tagamiseks Euroopas

Hääletuse kohta selgituste andmine

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0501/2008 - RAPORT Üld- ja teenistusliku lennunduse säästvat tulevikku hõlmav kava

Hääletuse kohta selgituste andmine

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0478/2008 - RAPORT Euroopa põlisloodus

Hääletuse kohta selgituste andmine

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0006/2009 - RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta

Raportid – raportöörina

2

Resolutsiooni ettepanek(ud)

3

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Pagulaste olukord Maltal

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the management of extraordinary migration flows in Malta

03-04-2006 B6-0241/2006

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Vahemere kalavarudele kohaldatavate majandamise meetmete vastuvõtmine

25-01-2006 B6-0083/2006

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

2

Kirjalik deklaratsioon: VKEde maksukoormuse Euroopa Liidus vähendamise erakorraline kava

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Algatatud : 09-03-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 39 - 08-05-2009

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Liidu liikmesriikide maksusüsteemide ühtlustamine pereliikmete arvust ja maksuvõimest lähtuva maksustamise kehtestamise abil

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Algatatud : 09-03-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 23 - 08-05-2009

Parlamendiliikmete küsimused

9

  Article 9 of Directive 79/409/EEC

20-04-2007 E-2337/2007 Komisjon

USA viisanõue ELi kümne liikmesriigi kodanikele

22-11-2006 O-0127/2006 Komisjon

  Environmental meausres

09-10-2006 E-4470/2006 Komisjon

  Irregular immigration

09-10-2006 E-4469/2006 Nõukogu

  Irregular immigration

09-10-2006 P-4462/2006 Komisjon

Lastele vajalike esmatarbekaupade ja -teenuste käibemaksumäära vähendamine

18-10-2005 O-0097/2005 Nõukogu

Laste tööjõu kasutamise lõpetamine

16-03-2005 O-0038/2005 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels