Lívia JÁRÓKA : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 15-09-2017 / 01-07-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 15-09-2017 / 01-07-2019 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungari)

Asepresident 

  • 15-11-2017 / 01-07-2019 : Euroopa Parlament

Liikmed 

  • 15-11-2017 / 01-07-2019 : Euroopa Parlamendi juhatus

Asendusliige 

  • 25-09-2017 / 01-07-2019 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 25-09-2017 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 25-09-2017 / 01-07-2019 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS varajaste ja sundabielude vastase ELi välisstrateegia väljatöötamise järgmiste sammude kohta  
- FEMM_AD(2018)616622 -  
-
FEMM 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) HU  
 

Az Európai Parlament (EP) megszavazta a nemek közötti egyenlőség Parlamenten belüli érvényesítéséről szóló jelentést. A jelentés összefoglalja, mit tett az EP az esélyegyenlőség területén, illetve új javaslatokat fogalmaz meg a jövőbeni lehetséges intézkedésekkel kapcsolatban. Az esélyegyenlőség megteremtése fontos és támogatandó téma, bizonyos területeken indokolt lehet a nemek közti egyenlőség előmozdítása. A jelentés végszavazásakor tartózkodtam, mivel a jelentés egyes javaslatai megsértik a tagállami szubszidiaritás elvét és túlterjeszkednek egy EP-jelentés hatáskörén, valamint aránytalan, túlzó és életszerűtlen javaslatokat tartalmaz.
A jelentés indítványozza például, hogy ne csak a parlamenti elnöki és alelnöki tisztségeknél kövessék a férfi-női váltakozó jelöltséget, kinevezéseket, hanem a bizottságok és parlamenti delegációk vezetőinek szintjén is, illetve minden parlamenti bizottságban egyenlő arányban legyenek képviselve a nők és férfiak, ami a nőkre aránytalan nyomást gyakorolna, ill. figyelmen kívül hagyná a Parlament tényleges összetételét. A jelentés azt is előirányozza, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontja bevezetésre kerüljön az uniós költségvetés, szakpolitikák, programok és kezdeményezések valamennyi szakaszában, ami aránytalanul nagy adminisztratív terhet róna az Unióra. Végül, a jelentésben előírt egyes kötelező képviselői képzések korlátoznák a képviselőket a mandátumuk szabad gyakorlásában.

Hooldusteenused ELis soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) HU  
 

Az Európai Parlament ma jóváhagyta a „Gondozási szolgáltatások az Unióban a nemek közötti egyenlőség jobb megvalósulása érdekében” című jelentést. Maga a jelentés fontos témával foglalkozik, hiszen a nők átlagosan több mint háromszor annyi időt fordítanak nem fizetett gondozási munkára, mint a férfiak, illetve a tények azt mutatják, hogy az EU-szerte nyújtott összes gondozás 80%-át nem fizetett házi gondozók végzik, akiknek 75%-a nő. Ráadásul a népesség elöregedésével Európában a helyzet várhatóan romlani fog: az életkorfüggő betegségek egyre gyakoribb előfordulásához és a népesség elöregedéséhez, és így növekvő gondozási szükségletekhez vezetnek.
A tény, hogy a gondozási munkát főként nők látják el, akik gyakran hosszabb időre kiszorulnak a munkaerőpiacról, amely a későbbiekben negatívan érintheti őket, főként idős korban, a munkaerőpiactól való távolléti időszakok eredményeként. Mindenképp megoldást kell találni ennek a komplex problémának az orvoslására. A jelentésben több pozitív javaslat is megfogalmazódott, viszont a végső szavazásnál mégis tartózkodtam. A családpolitika és azon belül is a különböző szabadságokról való döntés nemzeti hatáskörbe tartozik, így erről uniós szinten nem dönthetünk. A szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartani ezen a területen is.

Meetmed töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis (A8-0265/2018 - Pina Picierno) HU  
 

Sajnálatos módon, az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás komoly méretek ölt.
Ahogy a jelentés rámutat, a szexuális zaklatás az erőszak egyik formája, és a nemi alapú megkülönböztetés egyik legszélsőségesebb formája. A ma megszavazott szöveg kihangsúlyozza, hogy a szexuális és pszichológiai zaklatás olyan jelenség, amely mindenféle korú, végzettségű, kulturális hátterű, bevételi és társadalmi helyzetű áldozatot és elkövetőt érint, és e jelenség az áldozat számára fizikai, szexuális, érzelmi és pszichológiai következményekkel jár.
A jelentés jogosan rámutat arra is, hogy szexuális zaklatás és megfélemlítés, amelynek a nők munkahelyükön ki lehetnek téve, hozzájárulnak a nők munkaerőpiacról való elűzéséhez, és ezért hátrányosan befolyásolják gazdasági függetlenségüket és családi jövedelmüket. Továbbá a közösségi médián keresztül történő zaklatás is egyre elterjedtebb.
Minden olyan cselekvés, amely megfélemlítéshez, illetve szexuális zaklatáshoz vezet, elítélendő és határozottan fel kell lépni ellene. A jelentés részletesen leírja, milyen módon lehetne küzdeni a nők elleni erőszak ellen, amelyek közül számos támogatható. Azonban mivel a jelentésben számos olyan paragrafus szerepel, amely nemzeti hatáskörbe való vagy épp túllép az uniós hatáskörökön, a végső szavazásnál tartózkodtam.

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Kontakt