Silvana KOCH-MEHRIN

Fraktsioonid

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Aseesimees
 • 14.07.2009 / 19.07.2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
 • 20.07.2009 / 31.05.2011 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige
 • 01.06.2011 / 30.06.2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Freie Demokratische Partei - Die Liberalen (Saksamaa)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Freie Demokratische Partei (Saksamaa)

Asepresident

 • 14.07.2009 / 10.05.2011 : Euroopa Parlament

Liige

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Eelarvekomisjon
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga (k.a Liibüa) suhtlemiseks
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Eelarvekomisjon
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Eelarvekomisjon
 • 14.03.2007 / 14.03.2007 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga (k.a Liibüa) suhtlemiseks
 • 14.07.2009 / 10.05.2011 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Petitsioonikomisjon
 • 22.06.2011 / 03.07.2011 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

Asendusliige

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks
 • 16.07.2009 / 21.06.2011 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2013 : Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 31.08.2011 / 18.01.2012 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 19.01.2012 / 07.02.2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 27.01.2012 / 28.03.2012 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 08.02.2012 / 16.09.2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 12.03.2014 / 30.06.2014 : Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

122

Üldine 2012. aasta seirearuanne Horvaatia kohta (arutelu)

17-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-17(12)

Ühenduse tolliseadustiku ajakohastamine ja mittesooduspäritolureeglite nimekirja kehtestamine (arutelu)

16-01-2013 P7_CRE-REV(2013)01-16(18)

ELi ja Venemaa kaubandussuhted pärast Venemaa ühinemist WTOga (arutelu)

25-10-2012 P7_CRE-REV(2012)10-25(24)

Ühine kaubanduspoliitika (arutelu)

13-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-13(20)

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamine pärast Lissaboni lepingu jõustumist (arutelu)

12-10-2011 P7_CRE-REV(2011)10-12(21)

2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu jätkamine)

10-05-2011 P7_CRE(2011)05-10(6)

Raportid – variraportöörina

11

RAPORT Interneti haldamise järgmised sammud

ITRE
07-06-2010 A7-0185/2010

Raportöörina esitatud arvamus

3

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi

FEMM
24-04-2012 FEMM_AD(2012)483788

ARVAMUS Parlamendi seisukoht nõukogu muudetud 2012. aasta eelarve projekti kohta – kõik jaod

PETI
19-07-2011 PETI_AD(2011)466960

ARVAMUS Konkurentsipoliitika aruanne, 2009

ITRE
09-11-2010 ITRE_AD(2010)450909

Variraportöörina esitatud arvamus

9

ARVAMUS Aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas 2012. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas

FEMM
23-10-2013 FEMM_AD(2013)516980

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (uuesti sõnastatud)

INTA
15-10-2012 INTA_AD(2012)492800

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta

EMPL
25-09-2012 EMPL_AD(2012)485939

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa standardimist ja millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/105/EÜ ja 2009/23/EÜ

INTA
01-02-2012 INTA_AD(2012)478355

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse mehhanismi loomise kohta

INTA
30-01-2012 INTA_AD(2012)478354

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse infosüsteemide vastu suunatud ründeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2005/222/JSK

ITRE
11-11-2011 ITRE_AD(2011)472192

ARVAMUS Terviklik lähenemisviis isikuandmete kaitsele Euroopa Liidus

ITRE
11-05-2011 ITRE_AD(2011)460921

ARVAMUS Kultuuri- ja loomemajanduse potentsiaali rakendamine

ITRE
10-02-2011 ITRE_AD(2011)454435

ARVAMUS Intellektuaalomandi õiguste jõustamine siseturul

ITRE
19-03-2010 ITRE_AD(2010)438391

Resolutsiooni ettepanek(ud)

2

Resolutsiooni ühisettepanek Ukraina sündmused

25-10-2011 RC-B7-0543/2011

Parlamendiliikmete küsimused

25

  Investment policy

07-11-2013 E-012651/2013 Komisjon

Kahepoolsete investeerimislepingute kooskõla ELi õigusega

17-04-2013 O-000043/2013/variant1 Komisjon

  Stakeholder involvement in impact assessments

04-02-2013 E-001130/2013 Komisjon

  Financial assistance to Cyprus

09-01-2013 P-000191/2013 Komisjon

Ühenduse tolliseadustiku ajakohastamine ja mittesooduspäritolureeglite nimekirja kehtestamine

09-01-2013 O-000001/2013 Komisjon

  The Interests of the Service

28-02-2012 P-002262/2012 Komisjon

Nõue tagada EKP juhatuses sooline võrdõiguslikkus

14-02-2012 O-000035/2012 Nõukogu

  The fuel quality directive and specific default values for tar sands

18-01-2012 P-000541/2012 Komisjon

Ühenduse tolliseadustiku ajakohastamine ja mittesooduspäritolureeglite nimekirja kehtestamine

10-01-2012 O-000003/2012 Komisjon

Tegevus parlamendi kuuenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

35

Hääletused

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(6)

ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

21-04-2009 P6_CRE(2009)04-21(19)

Euroopa Ülemkogu 19.–20. märtsi 2009. aasta kohtumise tulemused (arutelu)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(2)

Mitmekeelsus: Euroopa rikkus ja ühine kohustus (lühiettekanne)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(25)

Tšehhi eesistumise kava esitlemine (arutelu)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(3)

Maailma rahandussüsteemi olukord ja selle mõju Euroopa majandusele (arutelu)

24-09-2008 P6_CRE(2008)09-24(14)

Resolutsiooni ettepanek(ud)

11

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Komisjoni 2009. aasta õigusloome- ja tööprogramm

23-09-2008 RC-B6-0420/2008

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Komisjoni 2009. aasta poliitiline strateegia

22-04-2008 RC-B6-0144/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Komisjoni 2009. aasta poliitiline strateegia

16-04-2008 B6-0175/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Komisjoni 2008. aasta õigusloome- ja tööprogramm

05-12-2007 B6-0504/2007

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Komisjoni 2007. aasta õigusloome- ja tööprogramm (KOM(2006)0629)

12-12-2006 RC-B6-0630/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on the Commission Legislative and Work Programme 2007

06-12-2006 B6-0634/2006

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Komisjoni 2006. aasta õigusloome- ja tööprogramm (KOM(2005)0531)

12-12-2005 RC-B6-0636/2005

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Maailma Sotsiaalfoorum ja Maailma Majandusfoorum

22-02-2005 RC-B6-0092/2005

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

2

Kirjalik deklaratsioon: Eriolümpiamängude toetamine Euroopa Liidus

12-01-2009 P6_DCL(2009)0001 Vastu võetud

Üksikasjad

Katerina BATZELI , Michael CRAMER , Silvana KOCH-MEHRIN , Janusz LEWANDOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI

Algatatud : 12-01-2009
Tähtaeg : 24-04-2009
Vastu võetud (kuupäev) : 05-05-2009
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2009)0347
Allakirjutanute arv : 436 - 24-04-2009

Kirjalik deklaratsioon: VVOde ja sotsiaalpartnerite finantsläbipaistvus

26-09-2005 P6_DCL(2005)0051 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Silvana KOCH-MEHRIN

Algatatud : 26-09-2005
Tähtaeg : 26-12-2005
Allakirjutanute arv : 73 - 26-12-2005

Parlamendiliikmete küsimused

33

  Commission service contracts in connection with EU legislation

30-04-2009 P-3496/2009 Komisjon

  Minimum prices for tobacco products

23-03-2009 E-2247/2009 Komisjon

  Subsidies to the Association for the Taxation of Financial Transactions to Aid Citizens (ATTAC)

23-03-2009 P-2236/2009 Komisjon

  OLAF

25-02-2009 E-1467/2009 Komisjon

  Anti-discrimination directive (COM(2008)0426)

12-01-2009 E-0150/2009 Komisjon

  EMAS - Community Eco-Management and Audit Scheme

12-01-2009 E-0149/2009 Komisjon

  EMAS - Community Eco-Management and Audit Scheme

12-01-2009 E-0148/2009 Nõukogu

  EU ban on incandescent light bulbs

12-01-2009 P-0146/2009 Komisjon

  European transparency initiative - register of interest representatives

23-12-2008 E-7102/2008 Komisjon

  'Social' advertising

24-07-2008 E-4472/2008 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Majandushuvide deklaratsioon