Jörg LEICHTFRIED : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austria)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Inimõiguste allkomisjon
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Inimõiguste allkomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 07-09-2010 / 30-06-2014 : Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 19-02-2013 / 30-06-2014 : Väliskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS EL kui ülemaailmne osaleja: ELi roll mitmepoolsetes organisatsioonides  
- INTA_AD(2011)460652 -  
-
INTA 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijatele mõeldud toodete ohutust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ ja direktiiv 2001/95/EÜ  
- INTA_AD(2013)513019 -  
-
INTA 
ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu, milles käsitletakse assotsieerimislepingu sõlmimist ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel  
- INTA_AD(2012)487891 -  
-
INTA 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus lepingu sõlmimise kohta, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel  
- INTA_AD(2012)491152 -  
-
INTA 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Autistlike inimeste kaitsmine kiusamise eest  
- P7_DCL(2013)0024 - Kehtivuse kaotanud  
Phil BENNION , Catherine BEARDER , Nessa CHILDERS , Nathalie GRIESBECK , Fiona HALL , Marian HARKIN , Danuta JAZŁOWIECKA , Jörg LEICHTFRIED , Bill NEWTON DUNN , Thomas MANN , Phil PRENDERGAST , Rebecca TAYLOR , Roberts ZĪLE , Angelika WERTHMANN  
Algatatud : 09-12-2013
Tähtaeg : 09-03-2014
Allakirjutanute arv : 156 - 09-03-2014
Kirjalik deklaratsioon: Rituaalselt tapetud loomadest ja lindudest valmistatud lihatoodete märgistamine  
- P7_DCL(2013)0011 - Kehtivuse kaotanud  
Morten MESSERSCHMIDT , Janusz WOJCIECHOWSKI , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Rolandas PAKSAS , Jörg LEICHTFRIED , Nadja HIRSCH , Cristiana MUSCARDINI , Mara BIZZOTTO , Andrea ZANONI , Juozas IMBRASAS , Pavel POC , Róża THUN UND HOHENSTEIN  
Algatatud : 09-09-2013
Tähtaeg : 09-12-2013
Allakirjutanute arv : 48 - 10-12-2013
Kirjalik deklaratsioon: Nõuetele mittevastavates puurides peetavate kanade munade turustamine  
- P7_DCL(2011)0046 - Kehtivuse kaotanud  
Alyn SMITH , Bairbre de BRÚN , Esther de LANGE , Jörg LEICHTFRIED , Marit PAULSEN  
Algatatud : 14-11-2011
Tähtaeg : 16-02-2012
Allakirjutanute arv : 115 - 13-03-2012

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon