Filip KACZMAREK : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Poola)

Esimees 

 • 05-06-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Arengukomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Arengukomisjon
 • 28-03-2012 / 04-06-2012 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
 • 28-03-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 05-06-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioonide juhtide konverents

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu riigihankelepingu muutmise protokolli sõlmimise kohta  
- DEVE_AD(2013)516716 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta  
- DEVE_AD(2013)510683 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas (Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend)  
- DEVE_AD(2012)485941 -  
-
DEVE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Pakistani piirkondlik roll ja poliitilised suhted ELiga  
- DEVE_AD(2013)521550 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve projekti kohta  
- DEVE_AD(2013)519506 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm ,Horisont 2020” aastateks 2014–2020  
- DEVE_AD(2012)489624 -  
-
DEVE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Oswaldo Payá surmaga lõppenud autoõnnetuse uurimine  
- P7_DCL(2014)0005 - Kehtivuse kaotanud  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 119 - 14-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni nälja kaotamise algatus  
- P7_DCL(2013)0004 - Kehtivuse kaotanud  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Algatatud : 15-04-2013
Tähtaeg : 15-07-2013
Allakirjutanute arv : 112 - 15-07-2013
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa päeva kehtestamine Euroopa poolse koloniseerimise ja koloniaalorjuse ohvrite mälestamiseks  
- P7_DCL(2013)0002 - Kehtivuse kaotanud  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Algatatud : 15-04-2013
Tähtaeg : 15-07-2013
Allakirjutanute arv : 116 - 15-07-2013

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele