Edite ESTRELA : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista (Portugal)

Aseesimees 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

RAPORT Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused  
- A7-0426/2013 -  
-
FEMM 

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta  
- EMPL_AD(2013)506246 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid ja millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009  
- EMPL_AD(2013)506249 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse energiatõhusust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ  
- FEMM_AD(2011)475925 -  
-
FEMM 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Sotsiaalkaitse tagamine kõigile, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjatele  
- FEMM_AD(2013)519823 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kontsessioonilepingute sõlmimise kohta  
- EMPL_AD(2012)486119 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend  
- FEMM_AD(2012)489607 -  
-
FEMM 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Rahvusvahelise tüdrukutepäeva toetuseks  
- P7_DCL(2011)0039 - Vastu võetud  
Véronique MATHIEU HOUILLON , Roberta ANGELILLI , Edite ESTRELA , Jean LAMBERT , Katarína NEVEĎALOVÁ  
Algatatud : 26-09-2011
Tähtaeg : 09-01-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 15-12-2011
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2011)0593
Allakirjutanute arv : 404 - 15-12-2011
Kirjalik deklaratsioon: Põlevkivigaasi ja -õli maardlate uurimine  
- P7_DCL(2011)0032 - Kehtivuse kaotanud  
Philippe JUVIN , José BOVÉ , Edite ESTRELA , Corinne LEPAGE , Anna ROSBACH  
Algatatud : 06-06-2011
Tähtaeg : 06-10-2011
Allakirjutanute arv : 91 - 06-10-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon