Hannu TAKKULA : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 27-04-2015 / 28-02-2018 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 27-04-2015 / 28-02-2018 : Suomen Keskusta (Soome)

Liikmed 

 • 29-04-2015 / 18-01-2017 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 29-04-2015 / 28-02-2018 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 28-02-2018 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 01-02-2017 / 14-01-2018 : Eelarvekontrollikomisjon

Asendusliige 

 • 29-04-2015 / 18-01-2017 : Regionaalarengukomisjon
 • 29-04-2015 / 18-01-2017 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 29-04-2015 / 28-02-2018 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 01-09-2015 / 18-01-2017 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 01-09-2015 / 28-02-2018 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
 • 01-09-2015 / 28-02-2018 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 02-09-2015 / 28-02-2018 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 06-02-2017 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 19-01-2017 / 28-02-2018 : Regionaalarengukomisjon
 • 19-01-2017 / 28-02-2018 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 194 ja artikli 162 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 52a

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 205a

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 53 ja 54 ning V lisa

MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHA PROJEKT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ja Aserbaidžaani vahelise laiaulatusliku lepingu läbirääkimisi  
- INTA_AD(2018)615448 -  
-
INTA 
ARVAMUS Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamise kohta  
- CONT_AD(2017)599570 -  
-
CONT 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas  
- CONT_AD(2017)599625 -  
-
CONT 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 205a

ARVAMUS järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta: parlamendi seisukoha ettevalmistamine 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku kohta  
- AGRI_AD(2018)612377 -  
-
AGRI 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- AGRI_AD(2018)612259 -  
-
AGRI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 123, 128, 130b ja 135

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 128

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 183

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod FI  
 

Talousarvioon liittyvässä keskustelussa suurin helposti säästettävä kuluerä syntyisi siirtymisellä yhteen istuntopaikkaan. Tästä aiheutuu vuosittain merkittävä kuluerä, joka olisi helposti leikattavissa.

ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) EN  
 

I voted in favour of this report because violence against women and domestic violence are still very much present in today’s world, including within the borders of the European Union. It is important to do everything in our power to help the victims, bring perpetrators to justice and prevent any future instances of violence. It is one of the crucial steps on the way to achieving gender equality within the European Union.

Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele (A8-0269/2017 - Maria Arena) FI  
 

Mietintö pääpiirteissään sisältää kannatettavia elementtejä, mutta kauppapolitiikan kestävyyden ei tulisi perustua ainoastaan EU:n jäsenmaiden yrityksiä koskevaan sääntelyyn, vaan ideaalia olisi luoda globaalit säännöt, jotka sitovat kaikkia yrityksiä. Luomalla yksinomaan eurooppalaista sääntelyä vahingoitamme eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Globaalien arvoketjujen säänteleminen edellyttää globaaleja sääntöjä. Tästä syystä en voi hyväksyä mietintöä kokonaisuutena.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 130 ja II lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 133

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: holokaustiohvrite mälestamise ja Babõn Jari holokausti mälestuskeskuse rajamise kohta  
- P8_DCL(2016)0136 - Kehtivuse kaotanud  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 135 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: vägivalla, kuritarvitamise ja väärkohtlemise lapsohvrite kohta  
- P8_DCL(2016)0107 - Kehtivuse kaotanud  
Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU  
Algatatud : 03-10-2016
Tähtaeg : 03-01-2017
Allakirjutanute arv : 38 - 04-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: diskrimineerimise kohta spordis  
- P8_DCL(2016)0098 - Kehtivuse kaotanud  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 76 - 13-12-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele