Satu HASSI
 • Satu
  HASSI
 • Soome
 • Sünnikuupäev: 3. juuni 1951, Helsinki

Fraktsioonid

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Vihreä liitto (Soome)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Vihreä liitto (Soome)

Aseesimees

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 01.02.2007 / 13.07.2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Liige

 • 21.07.2004 / 21.07.2004 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani ja ELi-Usbekistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks
 • 31.01.2007 / 31.01.2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Kliimamuutuste ajutine komisjon
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 13.02.2012 / 30.06.2014 : Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis

Asendusliige

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 21.07.2004 / 06.09.2005 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 10.06.2013 / 30.06.2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

64

Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine (arutelu)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(21)

Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemine (rahvusvahelised lennunduse heitkogused) (arutelu)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(25)

Fluoritud kasvuhoonegaasid (arutelu)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(19)

Ebasoodsate ilmastikutingimuste tagajärjed mitmes liikmesriigis (arutelu)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(5)

Liidu kolmas programm tervishoiu valdkonnas (2014−2020) (arutelu)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(15)

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 (arutelu)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(18)

Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks (arutelu)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(16)

Kodanikukaitsemehhanism (arutelu)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(6)

Hääletused

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(7)

Euroopa Liidu institutsioonide asukohad (arutelu)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(15)

Raportid – raportöörina

2

Raportid – variraportöörina

17

RAPORT Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv ning Euroopa biomajandus

ENVI
14-06-2013 A7-0201/2013

RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite mürataseme kohta

ENVI
21-12-2012 A7-0435/2012

Variraportöörina esitatud arvamus

14

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks tegemist (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus)

ENVI
05-02-2014 ENVI_AD(2014)522867

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet

ITRE
24-01-2014 ITRE_AD(2014)524643

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013

ITRE
20-01-2014 ITRE_AD(2014)522868

ARVAMUS Nutivõrkude arendamise kohalikud ja piirkondlikud tagajärjed

ITRE
02-12-2013 ITRE_AD(2013)516956

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta ning muudetakse nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ ja 2008/90/EÜ, määruseid (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 882/2004, (EÜ) nr 396/2005, direktiivi 2009/128/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 2009/470/EÜ

ENVI
06-11-2013 ENVI_AD(2013)516768

ARVAMUS Seadusandlike volituste delegeerimise järelmeetmed ja liikmesriikide kontroll komisjoni rakendamisvolituste täitmise üle

ENVI
30-05-2013 ENVI_AD(2013)507927

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja korra kehtestamise kohta liidu lennuväljadel tasakaalustatud lähenemisviisi raames ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta

ENVI
15-10-2012 ENVI_AD(2012)489710

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta

ITRE
01-10-2012 ITRE_AD(2012)486034

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta

ENVI
24-09-2012 ENVI_AD(2012)486102

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad

ENVI
24-09-2012 ENVI_AD(2012)483719

Resolutsiooni ettepanek(ud)

13

Resolutsiooni ettepanek ELi Arktika piirkonna strateegia

05-03-2014 B7-0228/2014

Resolutsiooni ühisettepanek Kastipõhine diskrimineerimine Indias

12-12-2012 RC-B7-0574/2012

  Motion for a resolution on Caste Discrimination in India

10-12-2012 B7-0576/2012

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ettepanek Kataris Dohas toimuv kliimamuutuste konverents (COP 18)

14-11-2012 B7-0496/2012

Resolutsiooni ühisettepanek India, eelkõige Davinder Pal Singhile määratud surmanuhtlus

06-07-2011 RC-B7-0467/2011/rev. 1

  Motion for a resolution on India, particularly the death sentence against Devinder Pal Singh

04-07-2011 B7-0467/2011

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ettepanek Cancúnis toimuv kliimamuutuste konverents (COP 16)

11-11-2010 B7-0616/2010

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

2

Kirjalik deklaratsioon: Metsade hävitamine Euroopa Liidus

12-03-2012 P7_DCL(2012)0012 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

George Sabin CUTAȘ , Gaston FRANCO , Satu HASSI , Daciana Octavia SÂRBU

Algatatud : 12-03-2012
Tähtaeg : 14-06-2012
Allakirjutanute arv : 133 - 14-06-2012

Kirjalik deklaratsioon: Kiropraktika

14-06-2010 P7_DCL(2010)0046 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS

Algatatud : 14-06-2010
Tähtaeg : 14-10-2010
Allakirjutanute arv : 72 - 15-10-2010

Parlamendiliikmete küsimused

72

  VP/HR - Failure of Protection Mechanism for human rights defenders in Mexico

23-04-2014 E-005225/2014 Komisjon

  Eradication of polio

26-03-2014 O-000052/2014 Komisjon

  Decision on the regional LNG terminal location

18-12-2013 E-014304/2013 Komisjon

  Raising minimum excise duties on alcohol to improve public health

15-07-2013 E-008648/2013 Komisjon

Väetisetehaste fosforireostus Läänemeres

08-07-2013 E-008147/2013 Komisjon

  Restricting the sale and possession of pepper and gas sprays

03-07-2013 E-007873/2013 Komisjon

  Reception of sewage from ships and small boats at Baltic seaports

05-06-2013 E-006414/2013 Komisjon

  Protection of the Siberian flying squirrel in Finland

09-04-2013 E-003962/2013 Komisjon

Tegevus parlamendi kuuenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

61

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (arutelu)

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(4)

Energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuded (uuestisõnastamine) (arutelu)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(20)

Uuendtoit (arutelu)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(16)

Osoonikihti kahandavad ained (uuestisõnastamine) (arutelu)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(17)

Liikmesriikide jõupingutused kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks (arutelu)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(12)

Raportid – raportöörina

2

Raportöörina esitatud arvamus

6

ARVAMUS Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika suunas: Euroopa visioon ookeanidest ja meredest

ENVI
10-05-2007 ENVI_AD(2007)386294

ARVAMUS Kaubaveologistika Euroopas – jätkusuutliku liikuvuse võti

ITRE
28-03-2007 ITRE_AD(2007)382381

ARVAMUS „Liikumisvõimeline Euroopa – jätkusuutlik liikuvus meie mandril”

ITRE
28-02-2007 ITRE_AD(2007)382380

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013)

ENVI
24-02-2006 ENVI_AD(2006)362659

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse (EURATOM) tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2011)

ENVI
24-02-2006 ENVI_AD(2006)360069

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH), millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ja muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja määrust (EÜ) nr …/…

ECON
14-09-2005 ECON_AD(2005)355467

Resolutsiooni ettepanek(ud)

21

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Rahvusvaheline Arktika kaitse leping

30-03-2009 RC-B6-0163/2009

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Rahvusvaheline Arktika kaitse leping

26-03-2009 B6-0174/2009

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK HIV/AIDSi varajane diagnoosimine ja varajane ravi

12-11-2008 B6-0584/2008

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Arktika haldus

06-10-2008 RC-B6-0523/2008

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Galina Kozlova

12-03-2007 RC-B6-0081/2007

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Usbekistan

25-10-2006 RC-B6-0556/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Uzbekistan

24-10-2006 B6-0559/2006

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Metsatulekahjud ja üleujutused 2006. aastal Euroopas

06-09-2006 RC-B6-0460/2006

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

2

Kirjalik deklaratsioon: Tapahobuste transport Euroopa Liidus

17-11-2008 P6_DCL(2008)0099 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Elizabeth LYNNE , Satu HASSI , Roger HELMER , Christel SCHALDEMOSE

Algatatud : 17-11-2008
Tähtaeg : 12-03-2009
Allakirjutanute arv : 103 - 12-03-2009

Kirjalik deklaratsioon: Hõõglampide müügi keelustamine Euroopa Liidus

12-03-2007 P6_DCL(2007)0029 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Caroline LUCAS , Mojca DRČAR MURKO , Karin SCHEELE , Satu HASSI , Jens HOLM

Algatatud : 12-03-2007
Tähtaeg : 12-06-2007
Allakirjutanute arv : 193 - 12-06-2007

Parlamendiliikmete küsimused

58

  EU art prize for animal torture show

07-05-2009 P-3627/2009 Komisjon

  Action to counter the death of Lake Koronia in Greece with funding from the Cohesion Fund

30-04-2009 P-3489/2009 Komisjon

  Deposit-based recycling system for convenience food packaging

28-04-2009 E-3429/2009 Komisjon

  Saimaa ringed seals and net fishing in Finland

23-04-2009 E-3314/2009 Komisjon

  Standardisation of chargers for electric appliances

23-04-2009 E-3313/2009 Komisjon

  Standard EN55022 relating to smart grids deployment

24-03-2009 E-2260/2009 Komisjon

  Planned waste incineration plant in the Lower Allgäu region, Germany

05-03-2009 E-1651/2009 Komisjon

  Consumer protection in connection with compact fluorescent lamps

08-01-2009 E-0103/2009 Komisjon

  Illegal export of hazardous waste to developing countries

26-11-2008 E-6540/2008 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele