Urszula KRUPA : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 24-06-2016 / 01-07-2019 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 04-07-2016 / 01-07-2019 : Independent (Poola)

Liikmed 

  • 05-07-2016 / 18-01-2017 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 04-07-2016 / 18-01-2017 : Petitsioonikomisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petitsioonikomisjon
  • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta  
- ENVI_AD(2018)627040 -  
-
ENVI 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid  
- ENVI_AD(2018)623685 -  
-
ENVI 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise ja täitmise tagamise eeskirjad ja kord ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 305/2011, (EL) nr 528/2012, (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426 ja (EL) 2017/1369 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/42/EÜ, 2009/48/EÜ, 2010/35/EL, 2013/29/EL, 2013/53/EL, 2014/28/EL, 2014/29/EL, 2014/30/EL, 2014/31/EL, 2014/32/EL, 2014/33/EL, 2014/34/EL, 2014/35/EL, 2014/53/EL, 2014/68/EL ja 2014/90/EL  
- ENVI_AD(2018)620896 -  
-
ENVI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Hooldusteenused ELis soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) PL  
 

 
Opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz nad dziećmi jest ważnym elementem życia kobiet jak i mężczyzn w UE oraz stanowi poważne wyzwanie, szczególnie w okresie kryzysu, w godzeniu życia prywatnego z zawodowym. Zgadzam, się z tezą, iż istnieje potrzeba zapewnienia dziennych ośrodków opieki nad osobami zależnymi, tak, aby opiekunowie mogli podejmować niezbędną dla utrzymania rodziny pracę, ale przede wszystkim należałoby wspierać, również/przede wszystkim finansowo, rodziny, które sprawują taką opiekę czy to nad osobami chorymi, starszymi czy niepełnosprawnymi, gdyż to właśnie w gronie rodziny osoby te czują się swobodnie, akceptowane i bezpieczne.
Nie mogę się zgodzić z tezą iż że w okresie rosnącego zapotrzebowania na opiekę istnieje nieproporcjonalny podział obowiązków opiekuńczych między płciami, który spoczywa głównie na kobietach z powodu stereotypowych ról związanych z płcią oraz nie popieram propozycji zwiększenia urlopów ojcowskich, których rzekomym celem jest zwiększenie równouprawnienia na rynku pracy oraz podziale obowiązków domowych. To nie stereotyp, ale cechy osobowościowe i charakterologiczne kobiet sprawiają, iż są one za natury lepszymi opiekunkami niż mężczyźni i sprawniej odczytują potrzeby osób od nich zależnych. Urlopy macierzyńskie natomiast pod żadnym warunkiem nie powinny być skrócone na rzecz urlopów ojcowskich, gdyż w pierwszych latach życia dziecka potrzebuje ono do właściwego rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego przede wszystkim obecności matki.

Kontrollimeetmete kehtestamine akrüloüülfentanüülii suhtes (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) PL  
 

Oczywiście istnieje konieczność i głosowałam za wprowadzeniem kontroli nowej substancji psychoaktywnej, jaką jest akrylofentanyl (fenyloakrylamid) – syntetyczny, toksyczny i silnie uzależniający opioid, który stał się przyczyną śmierci w co najmniej 40 przypadkach i spowodował wiele ostrych zatruć, a który pojawił się na europejskim rynku niedawno, w kwietniu ubiegłego roku, jako nowy dopalacz w formie proszku lub sprayu do nosa. Jednak problem z wprowadzaniem nowych, silnie toksycznych dopalaczy będzie istniał nadal, gdyż z chwilą wprowadzenia na listę substancji zakazanych kolejnego dopalacza pojawiają się następne. Dlatego kontroli powinny być poddawane również wszystkie inne substancje psychoaktywne o strukturze chemicznej podobnej do substancji kontrolowanej „akrylofentanyl” lub których budowa cząsteczkowa oparta jest na takiej samej strukturze i których opracowanie i wytwarzanie ma na celu ominięcie poddania kontroli substancji psychoaktywnej, co zmniejszyłoby możliwości wynalazcze chemików narażających ludzkie zdrowie i życie.

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon