Evgeni KIRILOV : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Coalition for Bulgaria (Bulgaaria)

Esimees 

 • 29-05-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 08-05-2011 : Regionaalarengukomisjon
 • 16-09-2009 / 28-05-2013 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Armeenia, ELi–Aserbaidžaani ja ELi–Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
 • 09-05-2011 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon
 • 29-05-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioonide juhtide konverents

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 08-05-2011 : Väliskomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 05-07-2011 / 18-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ühtset Euroopa taevast käsitlevate õigusaktide rakendamine  
- AFET_AD(2012)486143 -  
-
AFET 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta  
- REGI_AD(2012)492666 -  
-
REGI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend  
- REGI_AD(2012)487921 -  
-
REGI 
ARVAMUS Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine  
- REGI_AD(2011)472053 -  
-
REGI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Uute liikmesriikide kodanike suhtes kehtivate tööjõu vaba liikumise piirangute kõrvaldamine  
- P7_DCL(2010)0023 - Kehtivuse kaotanud  
Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA  
Algatatud : 19-04-2010
Tähtaeg : 09-09-2010
Allakirjutanute arv : 81 - 09-09-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon