Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
 • Liige
 • Ühendkuningriik Conservative Party
 • Sünnikuupäev: 31. jaanuar 1974, Oxford

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

265

ELi–USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (arutelu)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(21)

Kutsealateenuste direktiivi rakendamine ja kutsealateenuste reformimise vajadus (arutelu)

18-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-18(3)

CE-märgisega väetisetooted (arutelu)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded (arutelu)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(16)

Raportid – raportöörina

3

Raportid – variraportöörina

15

RAPORT vanglasüsteemide ja kinnipidamistingimuste kohta

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

RAPORT toodete kasutusea pikendamise ning sellega tarbijatele ja ettevõtetele kaasnevate eeliste kohta

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

RAPORT veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

Raportöörina esitatud arvamus

4

ARVAMUS digitaalkaubanduse strateegia loomise kohta

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

ARVAMUS elude päästmise kohta autode turvalisuse suurendamise kaudu ELis

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

ARVAMUS volituse kohta 2018. aasta eelarve projekti käsitlevateks kolmepoolseteks läbirääkimisteks

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Variraportöörina esitatud arvamus

25

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

IMCO
20-07-2018 IMCO_AD(2018)622139

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/33/EU on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles

TRAN
11-07-2018 TRAN_AD(2018)618318

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi kohta

LIBE
04-07-2018 LIBE_AD(2018)620997

ARVAMUS alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta Euroopa Liidus: aeg tegutseda!

IMCO
05-06-2018 IMCO_AD(2018)619168

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“)

LIBE
16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394

ARVAMUS koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitleva Euroopa strateegia kohta

IMCO
05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul

LIBE
22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830

ARVAMUS digitaalkaubanduse strateegia loomise kohta

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik

IMCO
08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Resolutsiooni ettepanek viipekeelte ja elukutseliste viipekeele tõlkide kohta

16-11-2016 B8-1230/2016

Resolutsiooni ettepanek Atlandi-üleste andmevoogude kohta

23-05-2016 B8-0643/2016

Resolutsiooni ühisettepanek uue loomade heaolu strateegia kohta aastateks 2016–2020

25-11-2015 RC-B8-1278/2015

Resolutsiooni ettepanek loomade heaolu strateegia kohta

24-11-2015 B8-1283/2015

Resolutsiooni ettepanek heitkoguste mõõtmise kohta autotööstuses

21-10-2015 B8-1077/2015

Resolutsiooni ettepanek rände ja pagulaste kohta Euroopas

07-09-2015 B8-0833/2015

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

2

Kirjalik deklaratsioon: puudega inimeste jaoks ligipääsetavate tualettruumide arvu suurendamise toetamise kohta ELis

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 124 - 28-07-2016

Kirjalik deklaratsioon: lennuohutuse ja sõjalennukite ohtlike lendude kohta

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 106 - 06-01-2016

Kirjalikult vastatavad küsimused

65

  Advertising ban in the Czech Republic

10-07-2018 E-003767/2018 Komisjon

  Minimum durability of cosmetic products and associated labelling

18-05-2018 E-002682/2018 Komisjon

  Public procurement for the Gronda di Genova bypass project

18-04-2018 E-002189/2018 Komisjon

  Restriction on right-hand drive cars in Albania

05-02-2018 P-000654/2018 Komisjon

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Komisjon

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Komisjon

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Komisjon

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Komisjon

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

5

Lennuettevõtjate broneerimissüsteemide neutraalsus ja lennuinfole juurdepääsu piiramine

27-09-2017 O-000075/2017 Komisjon

Komisjoni vastused kirjalikult vastatavatele küsimustele

10-01-2017 O-000003/2017 Komisjon

Saksamaa miinimumpalgaseadus

24-05-2016 O-000081/2016 Komisjon

Komisjoni vastused kirjalikult vastatavatele küsimustele

05-05-2015 O-000046/2015 Komisjon

ELi põllumajanduse innovatsiooni süsteemid

30-04-2015 O-000045/2015 Komisjon

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

6

 

Vastuväide komisjoni delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/118, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Põhjameres (B8-0299/2018)

14-06-2018

(On behalf of the UK Conservative Delegation in the European Parliament) On 28 February 2017, Belgium, along with the UK, the Netherlands, France, Germany and Denmark submitted a joint recommendation to the Commission on fisheries management measures to improve the condition of the seabed by reducing the use of fishing gear that has contact with the seabed. The delegated act permits the testing of ‘alternative seabed- impacting fishing gear with specific authorisation’. Belgium initiated this joint recommendation to achieve good environmental status under the marine strategy framework directive. The Belgian Government has made it clear that no pulse technology will be used or tested in the four zones that this delegated act is to apply to. The Conservative Delegation therefore, see no good reason to oppose this delegated act. The Conservative Delegation fully supports the aims and objectives of the Belgian Government and the relevant North Sea Member States, including the UK, in improving the integrity of the seabed.

 

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Explanation of vote by the UK Conservative Delegation in the ECR Group:
The UK delegation shares with the rapporteur the ambition to build a cleaner, more sustainable Europe, however we are not able support this package due to some of the measures included in it.
We recognise the benefits that renewable energy brings to our economies and our societies, but do not think that arbitrary, unrealistic targets imposed at EU level are the way to bring that about.
We feel that the renewable energy targets risk derailing Member States from finding their own cost-effective ways of meeting their climate targets, and impose costs on consumers.
Furthermore, we think the various sub-targets are overly complex, carry high administrative burdens, and do not give investors certainty.
We are supportive of the long-term goal of a decarbonised Europe, but we think the way to achieve this is by letting Member States discover their own most cost-effective way to do so.
Finally, we could not support an arbitrary ban on palm oil, which will have an inflationary effect on food prices and cause significant economic damage to developing countries.
For these reasons, though supportive of renewables and other actions in this package, we abstained.

 

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste hetkeseis (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

The Brexit negotiations are at a crucial stage and the UK Conservative Delegation in the ECR Group is heartened by the excellent progress made in recent weeks through the hard work and goodwill of both sides. The joint report agreed by the EU and the UK Government last week was a major step forward and should provide the basis for discussion of our future relationship. In this spirit, we welcome Parliament’s recommendation that the European Council agrees to open the second phase of talks. We also note Parliament’s wish that the UK and the EU maintain ‘as close a relationship as possible’ following Brexit. However, the motion for resolution goes further and attempts to tie the hands of the EU’s Brexit negotiators by, for instance, dictating arrangements for the transitional period. This is not Parliament’s role at this stage of the process. We need to enter the next round of talks in a spirit of cooperation, not confrontation, and be open to innovative thinking if we are to secure an outcome that enables both sides to prosper. For this reason we supported the recommendation that talks move forward, but abstained on the resolution.

 

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels