Bilyana Ilieva RAEVA : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 06-06-2007 / 19-07-2007 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
  • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 06-06-2007 / 13-07-2009 : National Movement Simeon II (Bulgaaria)

Esimees 

  • 05-09-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks ning Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

Liikmed 

  • 18-06-2007 / 13-07-2009 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 21-06-2007 / 04-09-2007 : Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks ning Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 05-09-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioonide juhtide konverents

Asendusliige 

  • 15-06-2007 / 13-07-2009 : Majandus- ja rahanduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Paremad tööalased võimalused ja rohkem liikuvust: Euroopa partnerlus teadlaste jaoks  
- EMPL_AD(2008)414182 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 8/2007 halduskoostöö kohta käibemaksu valdkonnas  
- ECON_AD(2008)411931 -  
-
ECON 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Ebasoodsas olukorras olevate laste hooldamise ja kasvatamise ühine Euroopa poliitika  
- P6_DCL(2008)0014 - Kehtivuse kaotanud  
Filiz HYUSMENOVA , Metin KAZAK , Vladko Todorov PANAYOTOV , Bilyana Ilieva RAEVA , Iliana IOTOVA  
Algatatud : 18-02-2008
Tähtaeg : 22-05-2008
Allakirjutanute arv : 110 - 22-05-2008

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.