Andi CRISTEA : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)

Esimees 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees

Aseesimees 

 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Inimõiguste allkomisjon
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Väliskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Inimõiguste allkomisjon

Asendusliige 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 10-10-2014 / 22-10-2015 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 22-10-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2012/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014 ja (EL) nr 652/2014 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 541/2014/EL  
- AFET_AD(2017)597548 -  
-
AFET 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS talituste ühise töödokumendi (SWD(2015)0182) „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020“ rakendamise kohta  
- AFET_AD(2018)612256 -  
-
AFET 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Moldova Vabariigile makromajanduslikku finantsabi  
- AFET_AD(2017)599716 -  
-
AFET 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Piiriüleste õiguslike ja haldustakistuste lahendamise mehhanism (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) RO  
 

Prin votul exprimat, consider că punerea în aplicare efectivă a mecanismului transfrontalier european poate fi fezabilă numai dacă toate statele membre și toate autoritățile competente din statele membre valorifică oportunitatea de a soluționa obstacolele juridice și administrative prin colaborare, în spiritul bunei cooperări și al bunei vecinătăți. Caracterul voluntar al Mecanismului transfrontalier european va contribui la valorificarea deplină a potențialului regiunilor frontaliere europene.

Eurojusti ja Gruusia vahelise koostöölepingu projekt (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) RO  
 

Scopul acestui acord este de a încuraja cooperarea în domeniul combaterii criminalității grave, în special a criminalității organizate și a terorismului. Georgia rămâne o țară de tranzit pentru diverse mărfuri ilicite traficate către UE, în special droguri. Georgia a fost utilizată tot mai mult pentru spălarea veniturilor obținute în mod ilicit generate de diferite GCO în UE și în afara UE și a devenit o țară de tranzit pentru venituri spălate provenite din săvârșirea de infracțiuni. Din acest motiv, un astfel de acord poate încuraja o mai bună cooperare în lupta împotriva criminalității organizate și este în interesul Georgiei și al statelor membre ale UE, întrucât crima organizată este o problemă transnațională. Un astfel de acord este binevenit și în domeniul cooperării judiciare, având în vedere un acord deja existent dintre Europol și Georgia din 2017 privind cooperarea polițienească.
Am votat proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului în ceea ce privește proiectul de acord privind cooperarea între Eurojust și Georgia, deoarece o astfel de cooperare va ajuta autoritățile georgiene să asigure îndeplinirea continuă a obligațiilor care le revin, precum și angajamentul lor ferm de a preveni și combate criminalitatea organizată.

Tervisetehnoloogia hindamine (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) RO  
 

Propunerea prezentată de Comisie este oportună și prezintă o valoare adăugată ridicată pentru UE. Aceasta marchează o nouă etapă către o mai mare integrare a UE într-un domeniu atât de important cum este sănătatea. Scopul fundamental al propunerii este să introducă evaluarea clinică comună a tehnologiilor medicale la nivelul UE.
Cetățenii europeni acordă o mare importanță sănătății, iar îmbunătățirea sănătății cetățenilor trebuie să reprezinte o prioritate politică a UE, în toate acțiunile sale, dar în special în domeniile care au un impact specific asupra sănătății.
Am votat pentru o evaluare la nivelul UE a valorii terapeutice adăugate a tehnologiilor medicale și armonizarea criteriilor din cadrul evaluărilor clinice ale medicamentelor, pentru îmbunătățirea nivelului dovezilor clinice, încurajarea inovării de calitate și identificarea tehnologiilor cu valoare adăugată autentică. De asemenea, o mai bună cercetare și inovare și eliminarea suprapunerilor inutile ar trebui să aibă drept rezultat o creștere a competitivității industriei farmaceutice europene.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ELi suhete kohta kolmandate riikidega, kes saavad otsest kasu korruptsioonist ELis  
- P8_DCL(2016)0032 - Kehtivuse kaotanud  
Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL  
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 90 - 12-07-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele