Dirk STERCKX : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
  • 20-07-2009 / 06-09-2011 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 06-09-2011 : Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Belgia)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 06-09-2011 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 16-09-2009 / 06-09-2011 : Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 16-09-2009 / 06-09-2011 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 06-09-2011 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 16-07-2009 / 06-09-2011 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 16-09-2009 / 06-09-2011 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Kas ELi ja Hiina vaheline kaubandus on tasakaalust väljas?  
- EMPL_AD(2011)460639 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 78/660/EMÜ, mis käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid seoses mikro-majandusüksustega  
- ECON_AD(2009)428154 -  
-
ECON 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS 2009. aasta konkurentsipoliitika aruanne  
- TRAN_AD(2010)448679 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes väikesõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast ühenduse terviklikust lähenemisviisist  
- TRAN_AD(2010)439089 -  
-
TRAN 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon