Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Nea Demokratia (Kreeka)

Asepresident 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Euroopa Parlament

Liikmed 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend  
- FEMM_AD(2012)489607 -  
-
FEMM 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Komisjoni 7. ja 8. eduaruanne ELi ühtekuuluvuspoliitika kohta ja 2013. aasta strateegiline aruanne programmide rakendamise kohta ajavahemikul 2007–2013  
- FEMM_AD(2013)522835 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks  
- FEMM_AD(2013)514686 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste hankeid  
- REGI_AD(2012)492648 -  
-
REGI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Vastused Euroopa Keskpangale esitatud küsimustele ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Vastused parlamendiliikmete küsimustele, mis on esitatud Euroopa Keskpangale, ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Avatud ja koostööl põhinev juhtimine  
- P7_DCL(2012)0019 - Kehtivuse kaotanud  
Gianni PITTELLA , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Marisa MATIAS , Katarína NEVEĎALOVÁ , Marietje SCHAAKE  
Algatatud : 09-05-2012
Tähtaeg : 13-09-2012
Allakirjutanute arv : 179 - 13-09-2012
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa veiniturismi aasta väljakuulutamine  
- P7_DCL(2009)0062 - Kehtivuse kaotanud  
Raül ROMEVA i RUEDA , Carlos COELHO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
Algatatud : 11-11-2009
Tähtaeg : 25-02-2010
Allakirjutanute arv : 90 - 26-02-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon