Bas BELDER : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Staatkundig Gereformeerde Partij (Madalmaad)

Aseesimees 

  • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 11-07-2017 / 01-07-2019 : Eelarvekomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- AGRI_AD(2019)629594 -  
-
AGRI 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 99/2013, (EL) nr 1287/2013, (EL) nr 254/2014, (EL) nr 258/2014, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 2017/826  
- AGRI_AD(2019)623920 -  
-
AGRI 
ARVAMUS konkurentsipoliitika aastaaruande kohta  
- AGRI_AD(2018)626781 -  
-
AGRI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (A8-0150/2017 - Joachim Zeller) NL  
 

Rapporteur Zeller heeft een goed verslag opgesteld. Gezien de vele verbeteringen die noodzakelijk zijn in het financieel beheer door de Commissie en met name de lidstaten is het echter onverstandig dat het EP nu al kwijting verleent.
Een aantal gewenste verbeteringen zijn genoemd in mijn voorstellen, opgenomen in het rapport.
Ten eerste is een financiële prikkel onmisbaar voor de lidstaten om het financieel beheer te verbeteren. Dat kan door een koppeling te leggen tussen de prestaties door de lidstaten bij de besteding en de hoeveelheid geld dat die lidstaat aan een activiteit kan besteden.
Ten tweede zijn er betere nationale controles nodig. Die vormen een belangrijke voorwaarde voor een single audit waarbij de Europese controle voortbouwt op de nationale controles. Dat vermindert de controlelast voor eindgebruikers.
Ten derde moet de Europese Commissie onderzoeken hoe een betere prioriteitstelling in de EU-begroting kan bijdragen aan vereenvoudiging en daling van de controledruk .
Tot slot dient de verlening van kwijting afhankelijk te zijn van een substantieel beter financieel beheer van EU-middelen door de lidstaten. De nationale verklaring is een nuttig middel hiervoor.
In het verslag wordt dus gevraagd om deze noodzakelijke verbeteringen, maar door de kwijting nu al te verlenen, zullen de lidstaten geen urgentie ervaren voor een koersverandering.

Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) NL  
 

De verslagen Thomas-Olbrycht kunnen niet op mijn volledige instemming rekenen. De Raad en het Parlement verhogen de uitgaven voor de resterende looptijd van het meerjarig financieel kader (MFK), de jaren 2017-2020. De EU zal 6 miljard euro extra aan financiële verplichtingen kunnen aangaan, waarvan 3,9 miljard euro voor uitgaven op humanitair en veiligheidsgebied. Het resterende bedrag wordt besteed aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (1,2 miljard euro) en economische steunmaatregelen (0,9 miljard euro).
Hogere uitgaven als gevolg van de vluchtelingencrisis zijn begrijpelijk, maar zouden moeten worden gecompenseerd door verlaging van uitgaven op andere terreinen. Dat gebeurt helaas nauwelijks (voor minder dan een miljard euro). Bovendien bouwt men meer flexibiliteit in via speciale instrumenten, waardoor het gemakkelijker wordt om verplichtingen aan te gaan die de in het MFK vastgestelde maxima overschrijden.
Daarom onthoud ik mij bij de stemming over deze verslagen.

2018. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan) NL  
 

Dit verslag over de begroting van de Europese Commissie voor 2018 krijgt mijn steun niet.
Ten eerste pleit het voor eigen middelen voor de EU, zoals belastingen. Daar verzet ik me tegen, omdat de EU ten dienste moet staan van de lidstaten en dat moet blijken in de wijze waarop zij wordt gefinancierd.
Ten tweede vraagt het verslag om een verdere stijging van de begroting. Nieuwe prioriteiten zoals migratie en veiligheid zijn een goede zaak, maar er is helaas geen politieke bereidheid dit te compenseren door verlagingen bij andere begrotingslijnen.
Mijn voorstel voor thematische concentratie is in het verslag opgenomen, wat betekent dat de financiële middelen besteed moeten worden aan een beperkt aantal prioriteiten. Dit is echter niet terug te zien in de strekking van het verslag. Prioritering wordt met de mond beleden, maar niet in de praktijk gebracht.
Dat leidt onvermijdelijk tot loze beloften, bijvoorbeeld van groei en werkgelegenheid. Die worden met name gecreëerd in de private sector, geflankeerd door beleid op lidstaatniveau, onder meer voor de nodige hervormingen. Irreële EU-doelstellingen resulteren slechts in teleurstelling en frustratie bij burgers en bedrijven.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: holokaustiohvrite mälestamise ja Babõn Jari holokausti mälestuskeskuse rajamise kohta  
- P8_DCL(2016)0136 - Kehtivuse kaotanud  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 135 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa GMO-vabade piirkondade kohta  
- P8_DCL(2016)0072 - Kehtivuse kaotanud  
Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 80 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: ELi abi suunamise kohta terroriorganisatsioonidele  
- P8_DCL(2015)0005 - Kehtivuse kaotanud  
Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ  
Algatatud : 09-02-2015
Tähtaeg : 09-05-2015
Allakirjutanute arv : 65 - 11-05-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon