Michael CASHMAN : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Esimees 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks
 • 21-03-2012 / 14-04-2014 : Delegatsioonide juhtide konverents

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Arengukomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petitsioonikomisjon
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks
 • 30-09-2009 / 20-03-2012 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Arengukomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Petitsioonikomisjon
 • 15-04-2014 / 30-06-2014 : Delegatsioonide juhtide konverents

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused  
- DEVE_AD(2013)510581 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Soovitus nõukogule ÜRO kaitsekohustuse põhimõtte kohta  
- DEVE_AD(2013)502210 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades  
- LIBE_AD(2012)483493 -  
-
LIBE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu vahelepingu sõlmimise kohta, millega luuakse ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik  
- DEVE_AD(2012)497945 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2011. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas  
- DEVE_AD(2012)496493 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Euroopa Liidu inimõiguste strateegia läbivaatamise kohta  
- DEVE_AD(2012)492637 -  
-
DEVE 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Sotsiaalse kaasatuse edendamine ja võitlus diskrimineerimise kõigi vormide vastu tööturul  
- P7_DCL(2014)0009 - Kehtivuse kaotanud  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Algatatud : 16-01-2014
Tähtaeg : 16-04-2014
Allakirjutanute arv : 75 - 17-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Tundlike ökosüsteemide ja ohustatud liikide kaitse  
- P7_DCL(2010)0024 - Kehtivuse kaotanud  
Catherine BEARDER , Michael CASHMAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Bas EICKHOUT  
Algatatud : 19-04-2010
Tähtaeg : 09-09-2010
Allakirjutanute arv : 234 - 09-09-2010
Kirjalik deklaratsioon: UNITAIDi HIVi-ravimite patentide ühiskasutus  
- P7_DCL(2009)0055 - Kehtivuse kaotanud  
Michael CASHMAN , David MARTIN , Raül ROMEVA i RUEDA , Santiago FISAS AYXELÀ , Sophia in 't VELD  
Algatatud : 19-10-2009
Tähtaeg : 11-02-2010
Allakirjutanute arv : 195 - 11-02-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon