Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
 • Liige
 • Ühendkuningriik Labour Party

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

783

Olukord Maldiividel

15-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-15(8.1)

Olukord Süürias (arutelu)

13-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-13(17)

Hukkamised Egiptuses

08-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-08(8.2)

Nigeeria

18-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-18(4.1)

Olukord Iraanis (arutelu)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

Olukord Keenias (arutelu)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(13)

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

15-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-15(19)

Väljendusvabadus Vietnamis, eelkõige Nguyen Van Hoa juhtum

14-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-14(5.1)

Raportid – raportöörina

1

Raportid – variraportöörina

5

Raportöörina esitatud arvamus

2

ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekt

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

ARVAMUS mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Variraportöörina esitatud arvamus

5

ARVAMUS Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612252

ARVAMUS Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612251

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Institutional motions for resolutions

181

Resolutsiooni ühisettepanek väljendusvabaduse kohta Vietnamis, eelkõige Nguyen Van Hoa juhtumi kohta

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ettepanek õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Maltal

10-11-2017 B8-0596/2017

Resolutsiooni ettepanek seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise vastase võitluse kohta ELis

24-10-2017 B8-0578/2017

Resolutsiooni ühisettepanek Myanmari, eriti rohingjade olukorra kohta

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek ELi Süüria strateegia kohta

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

9

Kirjalik deklaratsioon: Odysseuse algatuse toetamise kohta Euroopa vabatahtliku teenistuse taaskäivitamiseks

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Algatatud : 03-10-2016
Tähtaeg : 03-01-2017
Allakirjutanute arv : 91 - 04-01-2017

Kirjalik deklaratsioon: kodanike teadlikkuse suurendamise kohta seoses piiriülest tervishoidu käsitleva ELi direktiiviga

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Algatatud : 09-05-2016
Tähtaeg : 09-08-2016
Allakirjutanute arv : 64 - 28-07-2016

Kirjalik deklaratsioon: ELi kodutuse kaotamise strateegia kohta

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 310 - 28-07-2016

Kirjalik deklaratsioon: dementsust käsitleva Euroopa strateegia tähtsustamise kohta

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 139 - 12-07-2016

Kirjalik deklaratsioon: ülemaailmse näljaindeksiga seotud probleemide lahendamise kohta

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Algatatud : 24-02-2016
Tähtaeg : 24-05-2016
Allakirjutanute arv : 61 - 25-05-2016

Kirjalik deklaratsioon: trofeeküttimise kohta

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Algatatud : 18-01-2016
Tähtaeg : 18-04-2016
Allakirjutanute arv : 134 - 19-04-2016

Kirjalik deklaratsioon: müümata jäänud tarbimiskõlblike toiduainete heategevuseks annetamise kohta

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud

Üksikasjad

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Algatatud : 14-10-2015
Tähtaeg : 14-01-2016
Vastu võetud (kuupäev) : 14-01-2016
Allakirjutanute nimekiri on avaldatud 18-01-2016 aasta protokolli lisas 01
Allakirjutanute arv : 388 - 15-01-2016

Kirjalik deklaratsioon: puuetega inimeste deinstitutsionaliseerimise kohta ELis

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Algatatud : 25-03-2015
Tähtaeg : 25-06-2015
Allakirjutanute arv : 128 - 26-06-2015

Kirjalik deklaratsioon: puudega laste sobivate koolipäevajärgsete hoiuvõimaluste vähesuse kohta ELis

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Algatatud : 09-03-2015
Tähtaeg : 09-06-2015
Allakirjutanute arv : 175 - 10-06-2015

Kirjalikult vastatavad küsimused

218

  Sexual exploitation of women in return for aid in Syria

27-02-2018 P-001192/2018 Komisjon

  VP/HR - Investigating genocidal intent in Inn Din (Rakhine state, Myanmar)

21-02-2018 E-001074/2018 Komisjon

  GSP+ and Pakistan

30-01-2018 E-000522/2018 Komisjon

  VP/HR - Humanitarian crisis in northwest Syria

30-01-2018 E-000521/2018 Komisjon

  VP/HR - Turkish offensive against YPG in Syria

30-01-2018 E-000519/2018 Komisjon

  VP/HR - The situation of human rights defender Mubashar Hasan in Bangladesh

09-01-2018 E-000042/2018 Komisjon

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Komisjon

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Komisjon

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komisjon

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

3

ELi keeld tsirkustes kasutatavate metsloomade liikumisele

16-05-2017 O-000042/2017 Komisjon

ELi keeld tsirkustes kasutatavate metsloomade liikumisele

14-02-2017 O-000013/2017 Komisjon

Uus loomade heaolu strateegia aastateks 2016-2020

21-09-2015 O-000105/2015 Komisjon

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

101

 

Marrakechi leping: avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamine nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele (A8-0400/2017 - Max Andersson)

18-01-2018

I voted in favour of this report in which the Parliament consents to the Marrakesh Treaty. The treaty aims to facilitate access to certain works in accessible formats for persons who are blind or visually impaired. It does so by providing copyright exemptions in order to copy and/or distribute works in accessible formats.

 

Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)

18-01-2018

I voted in favour of this recast which seeks to update the main EU instrument on family law, within the section on international child abduction. This section has not been updated in over 10 years and is not functioning well.
The proposed changes aim to speed up the process and resolution of cases, to strengthen the enforcement of decisions made by national courts through cooperation and to allow a child forming his or her own views to express them in all proceedings concerning them.

 

Noorte tööhõive algatuse elluviimine liikmesriikides (A8-0406/2017 - Romana Tomc)

18-01-2018

Labour MEPs today voted in favour of this report that acknowledges the success of the European Youth Employment Initiative in the context of the 2008 financial and economic crisis that affected much of Europe. Labour MEPs are calling for a Youth Employment Initiative that better addresses the post-crash conditions of young people in the labour market to ensure that all young people have access to good quality employment, training and education to create a future-proof economy.

 

Kutsealateenuste direktiivi rakendamine ja kutsealateenuste reformimise vajadus (A8-0401/2017 - Nicola Danti)

18-01-2018

I voted in favour of this report as I believe it adopts a fair and balanced approach in its analysis of the Commission’s Communication on reform recommendations for regulation in professional services. Regulated professions represent up to 22% of the labour force in the EU and cover many crucial sectors, such as health and social services, business services, construction, network services, transport, tourism, real estate, public services and education. Regulation of professions is often absolutely necessary to safeguard public interest objectives, such as public security, public health, consumer protection, or protection of the environment, and deregulation must not be an aim for the future of the regulation of professions at the EU level. However, this report also highlights that for regulation to be fair for the professionals and to enable mobility within the EU, it needs to be proportionate, non-discriminatory and the Member States must be transparent about the regulations they put in place. Due to the crucial role of these professions in the EU economy, we need to ensure that professionals in the EU remain competitive and able to face the transformational changes that are affecting the liberal professions as a consequence of innovation, digitalisation and globalisation.

 

Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimine (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ I voted in favour of stronger EU controls on the exporting to repressive regimes of cyber technology that can be used to identify and then torture dissidents. The new EU export controls will cover ‘dual-use’ goods and technologies – those with civilian and military use – which can be used by regimes that routinely violate human rights to spy on their own citizens. These include devices for intercepting mobile phones, hacking computers, circumventing passwords or identifying internet users, which are all widely used to suppress civilians, political opposition and activists around the world.

 

Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni (SPRFMO) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

The South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) is responsible for the management of fisheries for non-highly migratory species. I voted in favour of this report, which transposes conservation and management measures adopted so far, of which there are 15.
EU vessels from four Member States currently fish there, targeting jack mackerel. In 2005 the catch of jack mackerel by the EU fleet made up less than 10% of the total. Significant catches of deep sea species were also taken in the years leading up to 2010.

 

ELi makropiirkondlike strateegiate rakendamine (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)

16-01-2018

I voted in favour of this report, which examines how EU macro-regional strategies can construct a platform to improve cross-sectoral coordination. In future, we must ensure that these strategies are implemented effectively, ensure participating countries invest enough and focus on making results measurable.

 

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)

16-01-2018

This proposal intends to bring technical measures under one piece of legislation, reducing unwanted catches and limiting the effects of fishing gear on vulnerable species and ecosystems, primarily through a process of simplification and regionalisation, using ‘performance indicators’ to monitor progress over time.

 

Rahvusvaheline ookeanide majandamine ja meie ookeanide tulevikku hõlmav kava 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärkide kontekstis (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)

16-01-2018

In November 2016 the Commission published its Communication entitled ‘International ocean governance: an agenda for the future of our oceans’. The Communication proposes 50 actions for ‘safe, secure, clean and sustainably managed oceans in Europe and around the world’.
The Communication is also part of the EU’s response to the United Nations’ 2030 Agenda for Sustainable Development, and in particular Sustainable Development Goal 14: to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.
I voted in favour of this report which represents Parliament’s response to the Commission’s Communication and outlines what should be done to make oceans more sustainable. The report includes measures on shipping, plastics, agriculture and fisheries, as well as deep sea mining and offshore drilling.

 

Naised, sooline võrdõiguslikkus ja kliimaõiglus (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

I voted in favour of this report which focuses on various technical tools to ensure gender equality and climate justice/climate change are interlinked. It proposes the development of a UNFCCC gender action plan, the appointment of a national gender focal point during climate negotiations and within the platform on disaster displacement, that women’s participation in decision—making be ensured, and a commitment to gender equality and women’s empowerment in the institutional process, both at EU and Member State level.

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels