Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
 • Liige
 • Ühendkuningriik Labour Party

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

766

Euroopa Ülemkogu 19.–20. oktoobri kohtumise ettevalmistamine (arutelu)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

ELi ja Egiptuse partnerluse prioriteedid aastateks 2017–2020 (arutelu)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(11)

ELi poliitilised suhted ASEANiga (lühiettekanne)

02-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-02(18)

Ehitiste tuleohutus (arutelu)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Olukord Põhja-Koreas (arutelu)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Olukord Põhja-Koreas (arutelu) (2)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

ELi poliitilised suhted Indiaga (lühiettekanne)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(20)

Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismid ELis (arutelu)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(19)

Pakistan, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord ja surmanuhtlus

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Raportid – raportöörina

1

Raportid – variraportöörina

5

Raportöörina esitatud arvamus

2

ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekt

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

ARVAMUS mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Variraportöörina esitatud arvamus

3

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Resolutsiooni ettepanek(ud)

177

Resolutsiooni ühisettepanek Myanmari, eriti rohingjade olukorra kohta

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek ELi Süüria strateegia kohta

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Resolutsiooni ettepanek ELi Süüria strateegia kohta

15-05-2017 B8-0331/2017

Resolutsiooni ühisettepanek Bangladeshi ja varajaste abielude kohta

05-04-2017 RC-B8-0252/2017

  Motion for a resolution on Bangladesh, including child marriages

03-04-2017 B8-0254/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek Filipiinide ja senaator Leila M. De Lima juhtumi kohta

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

9

Kirjalik deklaratsioon: Odysseuse algatuse toetamise kohta Euroopa vabatahtliku teenistuse taaskäivitamiseks

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Algatatud : 03-10-2016
Tähtaeg : 03-01-2017
Allakirjutanute arv : 91 - 04-01-2017

Kirjalik deklaratsioon: kodanike teadlikkuse suurendamise kohta seoses piiriülest tervishoidu käsitleva ELi direktiiviga

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Algatatud : 09-05-2016
Tähtaeg : 09-08-2016
Allakirjutanute arv : 64 - 28-07-2016

Kirjalik deklaratsioon: ELi kodutuse kaotamise strateegia kohta

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 310 - 28-07-2016

Kirjalik deklaratsioon: dementsust käsitleva Euroopa strateegia tähtsustamise kohta

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 139 - 12-07-2016

Kirjalik deklaratsioon: ülemaailmse näljaindeksiga seotud probleemide lahendamise kohta

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Algatatud : 24-02-2016
Tähtaeg : 24-05-2016
Allakirjutanute arv : 61 - 25-05-2016

Kirjalik deklaratsioon: trofeeküttimise kohta

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Algatatud : 18-01-2016
Tähtaeg : 18-04-2016
Allakirjutanute arv : 134 - 19-04-2016

Kirjalik deklaratsioon: müümata jäänud tarbimiskõlblike toiduainete heategevuseks annetamise kohta

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud

Üksikasjad

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Algatatud : 14-10-2015
Tähtaeg : 14-01-2016
Vastu võetud (kuupäev) : 14-01-2016
Allakirjutanute nimekiri on avaldatud 18-01-2016 aasta protokolli lisas 01
Allakirjutanute arv : 388 - 15-01-2016

Kirjalik deklaratsioon: puuetega inimeste deinstitutsionaliseerimise kohta ELis

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Algatatud : 25-03-2015
Tähtaeg : 25-06-2015
Allakirjutanute arv : 128 - 26-06-2015

Kirjalik deklaratsioon: puudega laste sobivate koolipäevajärgsete hoiuvõimaluste vähesuse kohta ELis

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Algatatud : 09-03-2015
Tähtaeg : 09-06-2015
Allakirjutanute arv : 175 - 10-06-2015

Parlamendiliikmete küsimused

213

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komisjon

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komisjon

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komisjon

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komisjon

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Komisjon

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Komisjon

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Komisjon

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Komisjon

  Implementation of EU Common Position on arms exports

30-06-2017 E-004389/2017 Nõukogu

ELi keeld tsirkustes kasutatavate metsloomade liikumisele

16-05-2017 O-000042/2017 Komisjon

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

54

 

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

14-09-2017

There are 80 million disabled persons in the EU and their numbers could reach up to 120 million by 2020 mostly due to the aging of the population of Europe. We need to improve the EU-wide accessibility of products and services to ensure the inclusiveness of our society. Many activities that we take for granted still remain inaccessible to people with disabilities and people with functional limitations.

 

Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) loomise kohta (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

This Agreement creates an open framework accessible for European neighbour countries which wish to fully integrate into the European aviation community. The European Common Aviation Area is based on the principles of free market access, freedom of establishment, equal conditions of competition, and common rules including in the areas of safety, security, air traffic management, social issues and environment. The ECAA partner countries commit to align their aviation legislation with the Union acquis. Since this Agreement was originally negotiated, passenger numbers between the EU and the Western Balkans, direct city connections, and the number of carriers have all seen a significant increase. We should therefore recognise the practical relevance of the Agreement and support its extension.

 

Kontrollimeetmete kehtestamine akrüloüülfentanüülii suhtes (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux)

13-09-2017

Parliament is required under the consultation procedure to deliver its opinion within three months on the draft Council implementing decision on subjecting N -(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N -phenylacrylamide (acryloylfentanyl) to control measures. The report notes that acryloylfentanyl has been available in the EU since April 2016 and has been detected in six Member States. Forty—seven deaths associated with the substance have been reported by three Member States, together with 20 acute intoxications apparently due to acryloylfentanyl.

 

ELi poliitilised suhted Indiaga (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report outlining political priorities for EU relations with India. A strengthened partnership between the world’s largest democracies is vital to tackle climate change, preserve global peace and stability and achieve Sustainable Development Goals. I call on both sides to tap the potential of relations between the EU as the world’s leading trading block and India - which tops the ranks of the fastest growing major economies - to fight poverty and inequality, create jobs and growth, and advance gender equality and women’s rights.

 

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Itaaliale (A8-0280/2017 - Giovanni La Via)

13-09-2017

I voted in favour of providing EU Solidarity Funds to Italy in the wake of the terrible earthquakes of last year, because it is vital that EU countries show solidarity with our fellow citizens and governments when they have been affected by national disasters. The UK itself made use of this fund in 2015 when we were hit by flooding, and it is right that we show the same compassion and solidarity to the Italian people affected by these awful earthquakes.

 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa)

13-09-2017

Today I voted to provide support for workers who have lost their jobs as a result of major changes in world trade patterns due to globalisation. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast (A8-0258/2017 - Julie Girling)

13-09-2017

Aviation activities are a significant source of Greenhouse gas emissions and in the absence of further measures, emissions from international aviation are estimated to quadruple by 2050 compared to 2010 levels. This risks undermining the EU’s and global efforts to live up to the Paris climate commitments and effectively tackle climate change. Further action is needed by the sector to ensure that it plays its role in the fight against climate change.

 

Ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho)

13-09-2017

Labour MEPs voted to adopt this report to update the Annex in Regulation (EC) No 1030/2002 which lays down a uniform format for residence permits for third-country nationals. The Annex shows a new design for such residence permits for increased security.

 

Paranduseelarve projekt nr 3/2017: Noorte tööhõive algatuse eelarvevahendid; ACERi ja SESAR2 ametikohtade loetelud (A8-0282/2017 - Jens Geier)

13-09-2017

Labour MEPs fought extremely hard to place tackling youth unemployment at the forefront of EU policy. I therefore welcome the additional resources to support young people to find a good quality offer of employment, continued education, or apprenticeship.

 

Relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (A8-0264/2017 - Bodil Valero)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report as I share the concern of many citizens the global arms race and at military approaches to solve political conflicts. EU Member states are violating EU’s common arms export control system and taking conflicting decisions on arms exports, though weapons to be exported are essentially alike and reach similar destinations and end-users.Only 20 member states fully reported on their arms export.

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels