Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
 • Liige
 • Ühendkuningriik Labour Party

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

773

Natsistlike ja fašistlike sümbolite ja loosungite keeld kogu ELis (arutelu)

13-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-13(22)

Rohingjade olukord (arutelu)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Tagamata võlainstrumentide rahuldamisjärgud maksejõuetusmenetluse hierarhias (arutelu)

30-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-30(2)

Väljendusvabadus Sudaanis ning eelkõige Mohamed Zine El Abidine'i juhtum

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.1)

Euroopa Ülemkogu 19.–20. oktoobri kohtumise ettevalmistamine (arutelu)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

ELi ja Egiptuse partnerluse prioriteedid aastateks 2017–2020 (arutelu)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

Raportid – raportöörina

1

Raportid – variraportöörina

5

Raportöörina esitatud arvamus

2

ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekt

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

ARVAMUS mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Variraportöörina esitatud arvamus

3

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Resolutsiooni ettepanek(ud)

181

Resolutsiooni ühisettepanek väljendusvabaduse kohta Vietnamis, eelkõige Nguyen Van Hoa juhtumi kohta

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ettepanek õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Maltal

10-11-2017 B8-0596/2017

Resolutsiooni ettepanek seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise vastase võitluse kohta ELis

24-10-2017 B8-0578/2017

Resolutsiooni ühisettepanek Myanmari, eriti rohingjade olukorra kohta

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek ELi Süüria strateegia kohta

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

9

Kirjalik deklaratsioon: Odysseuse algatuse toetamise kohta Euroopa vabatahtliku teenistuse taaskäivitamiseks

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Algatatud : 03-10-2016
Tähtaeg : 03-01-2017
Allakirjutanute arv : 91 - 04-01-2017

Kirjalik deklaratsioon: kodanike teadlikkuse suurendamise kohta seoses piiriülest tervishoidu käsitleva ELi direktiiviga

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Algatatud : 09-05-2016
Tähtaeg : 09-08-2016
Allakirjutanute arv : 64 - 28-07-2016

Kirjalik deklaratsioon: ELi kodutuse kaotamise strateegia kohta

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 310 - 28-07-2016

Kirjalik deklaratsioon: dementsust käsitleva Euroopa strateegia tähtsustamise kohta

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 139 - 12-07-2016

Kirjalik deklaratsioon: ülemaailmse näljaindeksiga seotud probleemide lahendamise kohta

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Algatatud : 24-02-2016
Tähtaeg : 24-05-2016
Allakirjutanute arv : 61 - 25-05-2016

Kirjalik deklaratsioon: trofeeküttimise kohta

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Algatatud : 18-01-2016
Tähtaeg : 18-04-2016
Allakirjutanute arv : 134 - 19-04-2016

Kirjalik deklaratsioon: müümata jäänud tarbimiskõlblike toiduainete heategevuseks annetamise kohta

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud

Üksikasjad

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Algatatud : 14-10-2015
Tähtaeg : 14-01-2016
Vastu võetud (kuupäev) : 14-01-2016
Allakirjutanute nimekiri on avaldatud 18-01-2016 aasta protokolli lisas 01
Allakirjutanute arv : 388 - 15-01-2016

Kirjalik deklaratsioon: puuetega inimeste deinstitutsionaliseerimise kohta ELis

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Algatatud : 25-03-2015
Tähtaeg : 25-06-2015
Allakirjutanute arv : 128 - 26-06-2015

Kirjalik deklaratsioon: puudega laste sobivate koolipäevajärgsete hoiuvõimaluste vähesuse kohta ELis

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Algatatud : 09-03-2015
Tähtaeg : 09-06-2015
Allakirjutanute arv : 175 - 10-06-2015

Parlamendiliikmete küsimused

215

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Komisjon

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Komisjon

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komisjon

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komisjon

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komisjon

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komisjon

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Komisjon

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Komisjon

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Komisjon

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Komisjon

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

76

 

ELi ja Uus-Meremaa vaheline suhteid ja koostööd käsitlev partnerlusleping (nõusolek) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

ELi ja Uus-Meremaa vaheline suhteid ja koostööd käsitlev partnerlusleping (resolutsioon) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

ELi Aafrika-strateegia kui arengu kiirendaja (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)

16-11-2017

In supporting this report, Labour MEPs are taking into account its balanced position on issues of security and migration as well as the progressive commitment it shows to economic and social development in Africa and the importance of supporting this development if we are to reach the Sustainable Development Goals.

 

Euroopa Ombudsmani tegevus 2016. aastal (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)

16-11-2017

The report is written by an S&D colleague. It is a fair and balanced report that highlights the good work of the Ombudsman in holding institutions to account as well as calling for further transparency.

 

Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise ajavahemik (A8-0332/2017 - Gesine Meissner)

15-11-2017

Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport (ITS) requires that specifications be adopted, through delegated acts, for actions in four priority areas. The ITS Directive stipulates the power to adopt the delegated acts was conferred on the Commission for a limited period only, until 27 August 2017.
I voted in favour of this proposal which aims to extend the delegation of power for an additional period of five years starting from 27 August 2017. This period would then be tacitly extended for periods of the same duration, unless opposed by Parliament or the Council.

 

Idapartnerlus: 2017. aasta novembri tippkohtumine (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)

15-11-2017

With my Socialist and Labour colleagues I voted in favour of this report because it would highlight the importance of cohesion policy measures as they are often the main provisions that address demographic challenges at the regional and local levels and often complement national and regional strategies.

 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

President, I voted to provide support for workers who have lost their jobs due to the effects of the economic and financial crisis. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Elude säästmine ja autode turvalisuse suurendamine ELis (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

President, I voted in favour of this report which crucially calls for new cars to be fitted with a range of life-saving technologies, including automated emergency braking, intelligent speed assistance and intelligent seatbelt reminders in all seats. Mandatory safety standards for new cars sold on the European market have not been updated since 2009, and even though there has been progress over a longer time frame, a 6.7% year-to-year reduction was needed over the 2010-2020 period to reach the EU 2020 target. Unfortunately, for the 3rd year in a row, the UK remained among the countries that saw an increase in its figures on road accidents and no significant efforts were made to register a drop in the number of road deaths.

 

Territoriaalsed tüpoloogiad (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

The fact that these typologies and their methodologies had no legal recognition and were not formally recognised by the European Statistical System was an issue that needed to be addressed to establish them as recognised, impartial statistical typologies. Consequently, the NUTS Regulation needed to be amended. Council had slightly amended the original proposal by the COM. Therefore one short Trilogue was organised between the EP and the Council to agree on a common text.

 

Siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

President, the inland navigation sector employs some 41 500 workers, but the market consists mostly of SMEs employing fewer than 10 people. The workforce is ageing -self-employed workers in particular- and it is difficult to recruit new young entrants to the professions which are seen as unattractive. As the demand for inland navigation transport is expected to increase, the sector could face a severe shortage of skilled workers in the future. Efficient labour mobility could help address the gap between the demand for mobile workers and the regionally available offer. The adoption of this new regulation will end the current patchwork of certificates on European rivers and help the sector dealing with its staff shortage. In addition, safety of navigation is guaranteed by the common competence requirements for qualification, which also apply to crew members sailing on European rivers with certificates from third countries.

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels