Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
 • Liige
 • Ühendkuningriik Labour Party

Fraktsioonid

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige
 • 01.07.2014 ... : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Ühendkuningriik)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Ühendkuningriik)
 • 01.07.2014 ... : Labour Party (Ühendkuningriik)

Esimees

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikide ja Lõuna-Aasia Regionaalse Koostöö Assotsiatsiooniga (SAARC) suhtlemiseks
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks

Aseesimees

 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikide ja Lõuna-Aasia Regionaalse Koostöö Assotsiatsiooniga (SAARC) suhtlemiseks
 • 16.10.2014 ... : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks

Liige

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Eelarvete komitee
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Ühenduse ja ASEANi liikmesriikide, Kagu-Aasia riikide ning Korea Vabariigi vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Eelarvekomisjon
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Eelarvekomisjon
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikide ja Lõuna-Aasia Regionaalse Koostöö Assotsiatsiooniga (SAARC) suhtlemiseks
 • 22.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Eelarvekomisjon
 • 31.01.2007 / 23.10.2007 : Eelarvekomisjon
 • 15.03.2007 / 11.04.2007 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 24.10.2007 / 13.07.2009 : Õiguskomisjon
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 14.07.2014 / 15.10.2014 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 14.07.2014 ... : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 18.01.2016 / 02.08.2016 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 14.03.2018 ... : Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon

Asendusliige

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Väliskomisjon
 • 16.07.2014 ... : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • 22.05.2015 ... : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 02.12.2015 / 14.01.2016 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 19.01.2017 ... : Väliskomisjon

Tegevus parlamendi kuuenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

122

Selgitused hääletuse kohta

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0274/2009 - RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta

Selgitused hääletuse kohta

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0259/2009 - RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta

Selgitused hääletuse kohta

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0258/2009 - RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 86/613/EMÜ

Selgitused hääletuse kohta

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0261/2009 - RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele

Selgitused hääletuse kohta

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0185/2009 - RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus loomade kaitse kohta surmamisel

Selgitused hääletuse kohta

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus hülgetoodetega kauplemise kohta

Selgitused hääletuse kohta

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0240/2009 - RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta

Selgitused hääletuse kohta

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0266/2009 - RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(14)

Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaeg (arutelu)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(17)

Raportid – raportöörina

3

Raportöörina esitatud arvamus

7

ARVAMUS Euroopa algatus mikrokrediidi arendamiseks, et toetada majanduskasvu ja tööhõivet

JURI
16-12-2008 JURI_AD(2008)415045

ARVAMUS Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Ühendkuningriigi ja Saksamaa Liitvabariigi algatus eesmärgiga võtta vastu nõukogu raamotsus tagaseljaotsuste täitmise kohta, millega muudetakse raamotsust 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta, raamotsust 2005/214/JSK rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta, raamotsust 2006/783/JSK konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta ning raamotsust 2008/…/JSK vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil

JURI
20-05-2008 JURI_AD(2008)404601

ARVAMUS Valge raamat spordi kohta

JURI
27-03-2008 JURI_AD(2008)400484

ARVAMUS Roheline raamat turupõhiste vahendite kohta keskkonnapoliitikas ja sellega seotud valdkondades

ITRE
25-01-2008 ITRE_AD(2008)396745

ARVAMUS Kultuuritööstus Euroopas

ITRE
27-11-2007 ITRE_AD(2007)394129

ARVAMUS Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarve projekt

ITRE
12-09-2006 ITRE_AD(2006)376300

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007–2013 programm "Kodanikud Euroopale", et edendada aktiivset Euroopa kodakondsust

BUDG
03-02-2006 BUDG_AD(2006)367755

Resolutsiooni ettepanek(ud)

19

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ELi–India tippkohtumise ettevalmistamine (Marseille, 29. september 2008)

17-09-2008 B6-0440/2008

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Pakistan

11-07-2007 RC-B6-0279/2007

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Bangladesh

15-11-2006 RC-B6-0595/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Bangladesh

14-11-2006 B6-0601/2006

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Sri Lanka

06-09-2006 RC-B6-0471/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

05-09-2006 B6-0492/2006

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Nepal

17-05-2006 RC-B6-0282/2006

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Olukord Sri Lankal

17-05-2006 RC-B6-0281/2006

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

3

Kirjalik deklaratsioon: Haakristi ajaloolise tähtsuse tunnustamine

21-02-2005 P6_DCL(2005)0009 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Robert EVANS , Neena GILL

Algatatud : 21-02-2005
Tähtaeg : 21-05-2005
Allakirjutanute arv : 18 - 21-05-2005

Kirjalik deklaratsioon: Teema: Euroopa Parlamendi reageering Aasia tsunami katastroofile

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER

Algatatud : 10-01-2005
Tähtaeg : 10-04-2005
Allakirjutanute arv : 112 - 10-04-2005

Kirjalik deklaratsioon: Teema: Bhopal'i suurõnnetuse 20. aastapäeva meenutuseks

26-11-2004 P6_DCL(2004)0051 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Robert EVANS , Neena GILL , Gérard ONESTA , Thomas MANN , Gérard DEPREZ

Algatatud : 26-11-2004
Tähtaeg : 26-02-2005
Allakirjutanute arv : 72 - 26-02-2005

Parlamendiliikmete küsimused

15

  Tiger conservation

02-12-2008 H-0964/2008 Komisjon

  CAP and rising food prices

24-06-2008 H-0517/2008 Nõukogu

  Seasonal migrant workers

24-06-2008 H-0516/2008 Komisjon

  Increased prevalence of hepatitis B in Europe

10-06-2008 E-3523/2008 Komisjon

  Tackling abuse and neglect of the elderly

10-06-2008 E-3522/2008 Komisjon

  Increasing participation in EP elections 2009

03-06-2008 E-3330/2008 Komisjon

  Preventing the tiger from extinction

03-06-2008 H-0395/2008 Komisjon

  Tigers are close to extinction

27-11-2007 H-0958/2007 Komisjon

Hotellide tuleohutus

12-10-2007 O-0066/2007 Komisjon

  Promoting respect for the welfare of animals abroad

08-06-2006 P-2670/2006 Komisjon

Tegevus parlamendi viienda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

52

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  More accessible digital content

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(19)

  Vote

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Vote (2)

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Draft 2004 budget as amended by the Council and Letters of Amendment 1,2,[amp] 3/2004

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(4)

  European Network and Information Security Agency

18-11-2003 P5_CRE(2003)11-18(9)

  Trans-European networks

17-11-2003 P5_CRE(2003)11-17(8)

  Agenda

05-11-2003 P5_CRE(2003)11-05(3)

  Vote

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

  Vote (2)

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Raportid – raportöörina

9

  Report on the draft general budget of the European Union for the year 2004 as modified by the Council (all sections) (11357/2003 - C5-0600/2003 - 2003/2001(BUD) - 2003/2002(BUD)) and Letters of amendment Nos 1/2004 - (14837/2003 - C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 - C5-0571/2003) and 3/2004 (14839/2003 - C5-0572/2003) to the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 Section I - European Parliament, Section II - Council, Section III - Commission, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII (A) - European Ombudsman, Section VIII (B) - European Data Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
08-12-2003 A5-0473/2003

  Report on the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 - Section I - European Parliament, Section II - Council, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII(A) - European Ombudsman, Section VIII(B) - European Data-Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
10-10-2003 A5-0350/2003

  Report on the estimates of revenue and expenditure of Parliament for the financial year 2004 - Committee on Budgets

BUDG
30-04-2003 A5-0140/2003

  Report on the proposal for a Council decision adopting a Multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the Information Society (Enhanced Hughes procedure) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy

ITRE
07-12-2000 A5-0390/2000

Resolutsiooni ettepanek(ud)

5

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Nepal

23-10-2002 RC-B5-0547/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Kalimantan

14-03-2001 RC-B5-0187/2001

  Proposition de résolution Sur la situation au Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo)

12-03-2001 B5-0187/2001

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the earthquake in India

14-02-2001 RC-B5-0112/2001

  Proposition de résolution sur le tremblement de terre en Inde

12-02-2001 B5-0112/2001

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

1

  Written declaration on religious rights and freedoms in France and the European Union

20-02-2004 P5_DCL(2004)0014 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT

Algatatud : 20-02-2004
Tähtaeg : 06-05-2004
Allakirjutanute arv : 50 - 06-05-2004

Parlamendiliikmete küsimused

8

  STOA decision to withhold publishing the study of Inedibles in Food Product Packaging

19-02-2004 O-0014/2004 Komisjon

  Work of the European Group on Ethics

25-04-2002 H-0331/2002 Komisjon

  Closing down tax havens and imposing taxes on currency transactions

24-10-2001 O-0098/2001 Nõukogu

  Rights of homosexuals in the EU institutions

12-10-2001 O-0086/2001 Komisjon

  Social Exclusion

27-07-2000 H-0705/2000 Komisjon

  Joint Research Centre

06-06-2000 P-1908/2000 Komisjon

  Implementation of the Fifth Framework Programme

30-05-2000 H-0507/2000 Komisjon

  Establishment of a code of conduct for European multinational companies

23-09-1999 H-0533/1999 Komisjon

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels