Timothy KIRKHOPE : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 05-10-2016 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 05-10-2016 : Conservative Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 05-10-2016 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 14-07-2014 / 02-10-2016 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 05-10-2016 : Transpordi- ja turismikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ELi institutsioonide läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse kohta  
- LIBE_AD(2016)569503 -  
-
LIBE 
ARVAMUS ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2014. aasta aruande kohta  
- LIBE_AD(2015)567819 -  
-
LIBE 
ARVAMUS ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu aktiks  
- LIBE_AD(2015)567643 -  
-
LIBE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: tarbijakaitse suurendamise kohta seoses väljareklaamitud ja tegelike lairibaühenduse kiiruste vaheliste erinevustega  
- P8_DCL(2016)0045 - Kehtivuse kaotanud  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 109 - 28-07-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon