Catherine STIHLER : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 31-01-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 31-01-2019 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Aseesimees 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 25-01-2017 / 31-01-2019 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 14-07-2014 / 31-01-2019 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Asendusliige 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 14-07-2014 / 31-01-2019 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • 19-01-2017 / 31-01-2019 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamise kohta  
- IMCO_AD(2016)584229 -  
-
IMCO 
ARVAMUS intellektuaalomandi õiguskaitsel uudetud konsensuse poole liikumise ja ELi tegevuskava kohta  
- IMCO_AD(2015)546649 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas) rakendamise kohta  
- IMCO_AD(2015)549108 -  
-
IMCO 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa tervikliku tööstuspoliitika kohta  
- IMCO_AD(2018)631809 -  
-
IMCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Paranduseelarve projekt nr 6/2018: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine (omavahendid) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) EN  
 

I voted in favour, as the draft amending budget updates both the expenditure and the revenue sides of the budget to take account of the latest developments. It shows that the implementation of the EU programmes of the current financial framework has reached cruising speed.

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) EN  
 

I voted in favour of this report, which is the logical result of the budget 2019 deal.

ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) EN  
 

I voted in favour because this vote ensures that there are funds available in the European budget to help Member States, which have been struck by a natural disaster, in an even more timely and efficient way.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: hingamisteede krooniliste haiguste kohta  
- P8_DCL(2016)0115 - Kehtivuse kaotanud  
Alberto CIRIO , Karin KADENBACH , Catherine STIHLER , Kateřina KONEČNÁ , Biljana BORZAN , Eva KAILI , Piernicola PEDICINI , David BORRELLI , Damiano ZOFFOLI , Sirpa PIETIKÄINEN , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 249 - 25-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: digitehnoloogiate potentsiaali kohta teadmiste kättesaadavuse parandamisel  
- P8_DCL(2016)0085 - Kehtivuse kaotanud  
Andrea COZZOLINO , Catherine STIHLER , Nicola DANTI , Antanas GUOGA , Lambert van NISTELROOIJ , Sergio Gaetano COFFERATI , Massimiliano SALINI , Marisa MATIAS , Michela GIUFFRIDA , Alfred SANT  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 81 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: kadunud ja ohus olevate laste leidmiseks tehtava kiireloomulise koostöö parandamise ja kadunud lapsi käsitlevate häiremehhanismide parandamise kohta Euroopa Liidu liikmesriikides  
- P8_DCL(2016)0007 - Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Eleonora EVI , Jana ŽITŇANSKÁ , Kinga GÁL , Helga STEVENS , Lefteris CHRISTOFOROU , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Professor Dubravka ŠUICA , Theodoros ZAGORAKIS , Catherine STIHLER , Miriam DALLI , Renate WEBER , Philippe DE BACKER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jeroen LENAERS , Indrek TARAND , Sophia in 't VELD , Caterina CHINNICI  
Algatatud : 01-02-2016
Tähtaeg : 01-05-2016
Vastu võetud (kuupäev) : 02-05-2016
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2016)05-09(ANN01)
Allakirjutanute arv : 465 - 02-05-2016

Deklaratsioonid 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele