Nirj DEVA
 • Nirj
  DEVA
 • Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
 • Liige
 • Ühendkuningriik Conservative Party
 • Sünnikuupäev: 11. mai 1948, Colombo (Sri Lanka)

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

19

Korea poolsaare rahuväljavaated hiljutiste arengute valguses (arutelu)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(17)

Tööplaan

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Tööplaan (2)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Tööplaan (3)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Olukord Põhja-Koreas (arutelu)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Olukord Põhja-Koreas (arutelu) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(13)

Säästva arengu tegevuskava 2030 ja säästva arengu eesmärkide järelmeetmed ja seis (arutelu)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(14)

Erasektor ja areng (lühiettekanne)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(5)

Raportid – raportöörina

1

RAPORT erasektori ja arengu kohta

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Raportid – variraportöörina

8

RAPORT arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamise kohta

DEVE
28-03-2018 A8-0129/2018

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond

BUDG DEVE AFET
25-04-2017 A8-0170/2017

RAPORT AKV-ELi suhete tuleviku kohta pärast 2020. aastat

DEVE
12-09-2016 A8-0263/2016

RAPORT ELi Aafrika usaldusfondi ning selle mõju kohta arengu- ja humanitaarabile

DEVE
29-06-2016 A8-0221/2016

RAPORT arenguriikide kohalike omavalitsuste rolli kohta arengukoostöös

DEVE
17-07-2015 A8-0232/2015

RAPORT AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö kohta

DEVE
27-01-2015 A8-0012/2015

RAPORT Euroopa Liidu ja 2015. aasta järgse ülemaailmse arenguraamistiku kohta

DEVE
17-11-2014 A8-0037/2014

Raportöörina esitatud arvamus

5

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks

DEVE
31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta

DEVE
24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689

ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta

DEVE
06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713

ARVAMUS muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepaneku kohta, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Guinea- Bissau Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Guinea- Bissau Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075

Variraportöörina esitatud arvamus

32

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega denonsseeritakse Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vaheline kalandusalane partnerlusleping

DEVE
21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega denonsseeritakse Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vaheline kalandusalane partnerlusleping

DEVE
20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384

ARVAMUS järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamise kohta

DEVE
31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil

DEVE
13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta

DEVE
27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend

DEVE
05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579

ARVAMUS palmiõli ja vihmametsade hävitamise kohta

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

ARVAMUS kodakondsusetuse kohta Lõuna- ja Kagu-Aasias

DEVE
31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

8

Resolutsiooni ettepanek säästva arengu tegevuskava 2030 järelmeetmete ja läbivaatamise kohta

09-05-2016 B8-0583/2016

Resolutsiooni ühisettepanek Lõuna-Sudaani humanitaarolukorra kohta

10-11-2014 RC-B8-0213/2014

Resolutsiooni ettepanek humanitaarolukorra kohta Lõuna-Sudaanis

05-11-2014 B8-0214/2014

Resolutsiooni ühisettepanek ELi reageerimise kohta Ebola viiruse puhangule

17-09-2014 RC-B8-0107/2014

Resolutsiooni ühisettepanek inimõiguste rikkumiste kohta Bangladeshis

17-09-2014 RC-B8-0097/2014/rev. 1

Resolutsiooni ettepanek ELi reageerimise kohta Ebola puhangule

16-09-2014 B8-0107/2014

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

2

Kirjalik deklaratsioon: ülemaailmse näljaindeksiga seotud probleemide lahendamise kohta

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Algatatud : 24-02-2016
Tähtaeg : 24-05-2016
Allakirjutanute arv : 61 - 25-05-2016

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Liidu jätkuva toetuse kohta lastehalvatuse likvideerimisel

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud

Üksikasjad

Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER

Algatatud : 09-03-2015
Tähtaeg : 09-06-2015
Vastu võetud (kuupäev) : 09-06-2015
Allakirjutanute nimekiri on avaldatud 11-06-2015 aasta protokolli lisas 01
Allakirjutanute arv : 404 - 10-06-2015

Kirjalikult vastatavad küsimused

4

  Glyphosate / British Agriculture

05-09-2017 P-005517/2017 Komisjon

  Future of ACP countries' banana production

08-02-2017 E-000884/2017 Komisjon

  Scope of EU development instruments as regards middle-income countries

19-09-2014 E-007021/2014 Komisjon

  VP/HR - The reopening of the EU-DPRK Human Rights Dialogue

17-09-2014 E-006955/2014 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

1

Komisjoni vastused kirjalikult vastatavatele küsimustele

05-05-2015 O-000046/2015 Komisjon

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M019
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M019
  1047 Brussels