Victor NEGRESCU : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 29-06-2017 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 29-06-2017 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Eelarvekomisjon
 • 14-07-2014 / 29-06-2017 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2017 / 29-06-2017 : Eelarvekomisjon
 • 13-03-2017 / 29-06-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon

Asendusliige 

 • 08-07-2014 / 15-12-2015 : Põhiseaduskomisjon
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Õiguskomisjon
 • 14-07-2014 / 29-06-2017 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 12-11-2015 / 28-11-2016 : Petitsioonikomisjon
 • 29-11-2016 / 18-01-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 19-01-2017 / 29-06-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 19-01-2017 / 29-06-2017 : Õiguskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta  
- JURI_AD(2015)549131 -  
-
JURI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Moldova Vabariigile makromajanduslikku finantsabi  
- BUDG_AD(2017)600929 -  
-
BUDG 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades  
- BUDG_AD(2017)597622 -  
-
BUDG 
ARVAMUS ELi e-valitsuse tegevuskava kohta aastateks 2016–2020  
- JURI_AD(2017)595605 -  
-
JURI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus EN  
 

The report on the request for the waiver of the immunity of Marine Le Pen has been voted following the evaluation made by the Committee on Legal Affairs (JURI).

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamine (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) EN  
 

The European Fund for Strategic Investments (EFSI) entered into force in July 2015 and has brought a significant contribution to economic, social and territorial cohesion, as well as boosting employment. I support the implementation of EFSI because it promotes future-oriented investments. We have requested more transparency in the selection process, in order for all the Member States to gain access to this fund.

Euroopa jagamismajanduse tegevuskava (A8-0195/2017 - Nicola Danti) EN  
 

The concept of a ‘collaborative economy’ encompasses a wide range of activities, which stem from a variety of collaborative business models, including non-profit driven ones. The business models range from collaborative platforms which enable the exchange of goods or services all over the world to small collaborative SMEs which provide services for local communities. I support the European agenda for the collaborative economy because it can create significant opportunities for consumers, entrepreneurs and citizens, and as well as generate new jobs, growth and sources of income.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: südamepuudulikkuse kohta  
- P8_DCL(2016)0110 - Kehtivuse kaotanud  
Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN  
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 236 - 25-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) mõju hindamise kohta  
- P8_DCL(2016)0087 - Kehtivuse kaotanud  
Victor NEGRESCU , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Roberta METSOLA , Michał BONI , Ivan JAKOVČIĆ , Laura FERRARA , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Patricija ŠULIN  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 45 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: välismaal töötavate vanemate päritoluriikidesse maha jäetud laste kohta  
- P8_DCL(2016)0086 - Kehtivuse kaotanud  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 59 - 13-12-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele