Morten LØKKEGAARD

Fraktsioonid

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Taani)

Aseesimees

  • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Kultuuri- ja hariduskomisjon

Liige

  • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks
  • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Kultuuri- ja hariduskomisjon

Asendusliige

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

59

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(24)

SOLVIT (lühiettekanne)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(7)

Programm „Erasmus kõigi jaoks” (arutelu)

18-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-18(15)

Euroopa kultuuri- ja loomesektor majanduskasvu ja töökohtade heaks (lühiettekanne)

12-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-12(11)

Interneti hasartmängud siseturul (A7-0218/2013 - Ashley Fox)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(13.13)

2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine

16-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-16(13)

Võistluste tulemuste kokkuleppimine ja korruptsioon spordis (arutelu)

14-03-2013 P7_CRE-REV(2013)03-14(5)

Võistluste tulemuste kokkuleppimine ja korruptsioon spordis (arutelu) (2)

14-03-2013 P7_CRE-REV(2013)03-14(5)

Võistluste tulemuste kokkuleppimine ja korruptsioon spordis (arutelu) (3)

14-03-2013 P7_CRE-REV(2013)03-14(5)

Raportid – raportöörina

2

RAPORT Siseturu probleemide lahendamise võrgustik SOLVIT

IMCO
28-01-2014 A7-0059/2014

RAPORT Ajakirjandus ja uus meedia ning Euroopa avaliku sfääri loomine

CULT
02-07-2010 A7-0223/2010

Raportid – variraportöörina

14

RAPORT Kõigi osaliste huvides toimiv Euroopa jaekaubanduse tegevuskava

IMCO
14-11-2013 A7-0374/2013

RAPORT Euroopa loome- ja kultuurisektori kui majanduskasvu ja töökohtade allika edendamine

CULT
20-08-2013 A7-0248/2013

RAPORT Teenuste siseturu olukorra ülevaade ja edasised sammud

IMCO
19-07-2013 A7-0273/2013

RAPORT Digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimine

IMCO
26-10-2012 A7-0341/2012

RAPORT Audiovisuaalteoste levitamine interneti kaudu Euroopa Liidus

CULT
25-07-2012 A7-0262/2012

RAPORT Siseturu tulemustabel

IMCO
03-05-2012 A7-0153/2012

RAPORT Tõhusam ja õiglasem jaekaubandusturg

IMCO
01-06-2011 A7-0217/2011

RAPORT Noorte liikuvus – raamistik Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide parandamiseks

CULT
20-04-2011 A7-0169/2011

Raportöörina esitatud arvamus

14

ARVAMUS Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

CULT
13-02-2014 CULT_AD(2014)524571

ARVAMUS 2013. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta: ELi kodanikud – teie õigused, teie tulevik

CULT
24-01-2014 CULT_AD(2014)521822

ARVAMUS Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve – kõik jaod

CULT
05-09-2013 CULT_AD(2013)514865

ARVAMUS Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

CULT
21-02-2013 CULT_AD(2013)502046

ARVAMUS Ettevõtja sotsiaalne vastutus: ühiskonna huvide edendamine ning suund säästvale ja kaasavale taastumisele

CULT
19-12-2012 CULT_AD(2012)497789

ARVAMUS Ettevõtja sotsiaalne vastutus: ühiskonna huvide edendamine ning suund säästvale ja kaasavale taastumisele

CULT
19-12-2012 CULT_AD(2012)497788

ARVAMUS Vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku (2014−2020) heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides (2011/0177(APP))

CULT
24-09-2012 CULT_AD(2012)491319

ARVAMUS Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve – kõik jaod

CULT
24-09-2012 CULT_AD(2012)491270

ARVAMUS Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon

CULT
01-03-2012 CULT_AD(2012)473868

ARVAMUS 2010. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta. ELi kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine

CULT
24-01-2012 CULT_AD(2012)474001

Variraportöörina esitatud arvamus

10

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele

IMCO
22-10-2013 IMCO_AD(2013)510696

ARVAMUS Pilvandmetöötluse võimaluste kasutamine Euroopas

IMCO
04-06-2013 IMCO_AD(2013)504198

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)

IMCO
28-01-2013 IMCO_AD(2013)496497

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) strateegilise innovatsioonikava kohta: EIT panus uuenduslikumasse Euroopasse

CULT
20-09-2012 CULT_AD(2012)489612

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

CULT
20-09-2012 CULT_AD(2012)489609

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kodanike aasta kohta (2013)

CULT
01-03-2012 CULT_AD(2012)476012

ARVAMUS E-valitsus kui konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiv jõud

IMCO
22-11-2011 IMCO_AD(2011)473731

ARVAMUS Kaubandus- ja investeerimistõkked

IMCO
10-10-2011 IMCO_AD(2011)469831

ARVAMUS Euroopa lairibaühendus: investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse majanduskasvu

CULT
22-03-2011 CULT_AD(2011)454580

ARVAMUS Euroopa uue digitaalse tegevuskava määratlemine: algatusest i2010 kuni domeenini digital.eu

CULT
23-02-2010 CULT_AD(2010)431011

Resolutsiooni ettepanek(ud)

6

Resolutsiooni ühisettepanek Võistluste tulemuste kokkuleppimine ja korruptsioon spordis

12-03-2013 RC-B7-0130/2013

Resolutsiooni ettepanek Võistluste tulemuste kokkuleppimine ja korruptsioon spordis

11-03-2013 B7-0139/2013

Resolutsiooni ühisettepanek Lõuna-Aafrika ja streikinud kaevurite massimõrv

12-09-2012 RC-B7-0443/2012

  Motion for a resolution on South-Africa: massacre of striking miners

10-09-2012 B7-0450/2012

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ettepanek Avalikud konsultatsioonid ja nende kättesaadavus kõigis liidu keeltes

11-06-2012 B7-0316/2012

Resolutsiooni ettepanek Ungari meediaseadus

08-03-2011 B7-0191/2011

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

1

Kirjalik deklaratsioon: Avalike raamatukogude mõju Euroopa ühendustes

07-10-2013 P7_DCL(2013)0016 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Hannu TAKKULA , Maria BADIA i CUTCHET , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Andrew DUFF , Cătălin Sorin IVAN , Morten LØKKEGAARD , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Marietje SCHAAKE , Helga TRÜPEL , Marie-Christine VERGIAT , Sabine VERHEYEN

Algatatud : 07-10-2013
Tähtaeg : 07-01-2014
Allakirjutanute arv : 214 - 08-01-2014

Parlamendiliikmete küsimused

93

  Capital controls in Iceland

17-04-2014 P-005195/2014

  Icelandic capital restrictions and the EEA Agreement

19-02-2014 E-001903/2014

  EU rules on procurement and state aid

16-12-2013 P-014156/2013

  VP/HR - Culture in external relations

11-12-2013 E-014028/2013

  Investigation into possible corruption in Bulgaria

08-11-2013 P-012663/2013

  Compulsory affiliation to cable distribution networks

06-11-2013 E-012570/2013

  EU Patent Court

14-06-2013 E-006919/2013

  The Roaming Regulation

12-06-2013 E-006805/2013

  The 'Prism' programme

11-06-2013 E-006737/2013

  Discrimination against language teachers at Italian universities

11-06-2013 E-006708/2013

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Majandushuvide deklaratsioon