Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
 • Liige
 • Saksamaa Bündnis 90/Die Grünen
 • Sünnikuupäev: 26. märts 1961, Bad Wildungen

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

36

Erinevate põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonna määruste muutmine (arutelu)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

CE-märgisega väetisetooted (arutelu)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Fiproniiliskandaal: kuidas parandada ELi toidu- ja söödaalast kiirhoiatussüsteemi (arutelu)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(5)

Glüfosaat ja loamenetlused (arutelu)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Palmiõli ja vihmametsade hävitamine (arutelu)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Pettused Brasiilia lihasektoris (arutelu)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(21)

Teatavate õhusaasteainete heitkogused (arutelu)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(7)

ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava (arutelu)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Raportid – raportöörina

1

Raportid – variraportöörina

6

Variraportöörina esitatud arvamus

12

ARVAMUS valgurikaste taimede kasvatamise edendamise Euroopa strateegia kohta ning valgurikaste ja liblikõieliste taimede kasvatamise ergutamise kohta Euroopa põllumajandussektoris

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise mahetoodetega kauplemise lepingu sõlmimise kohta

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2012/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014 ja (EL) nr 652/2014 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 541/2014/EL

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

ARVAMUS õige rahastamisvahendite kombinatsiooni kohta Euroopa piirkondadele: rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine ELi ühtekuuluvuspoliitikas

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

ARVAMUS mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

ARVAMUS Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

AGRI
29-01-2016 AGRI_AD(2016)569495

ARVAMUS innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamise kohta Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks

ENVI
22-12-2015 ENVI_AD(2015)569735

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ravimsööda tootmise, turulelaskmise ja kasutamise ning nõukogu direktiivi 90/167/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta

ENVI
18-06-2015 ENVI_AD(2015)546581

Resolutsiooni ettepanek(ud)

6

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

2

Kirjalik deklaratsioon: mahetoodete edendamise kohta sööklates

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 75 - 25-01-2017

Kirjalik deklaratsioon: toidu raiskamise kohta

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Algatatud : 12-01-2015
Tähtaeg : 12-04-2015
Allakirjutanute arv : 179 - 17-04-2015

Parlamendiliikmete küsimused

37

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Komisjon

  Glyphosate residues and imports

23-11-2017 P-007195/2017 Komisjon

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

11-10-2017 P-006388/2017 Komisjon

Põhjalikum arupärimine - Tulekahjud Euroopa Liidus tänavu suvel

21-07-2017 O-000063/2017 Komisjon

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Komisjon

HIVi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiate laienemine Euroopas

31-05-2017 O-000045/2017 Komisjon

  EU funding for the bioethanol production plant and sugar refinery in Anklam, Mecklenburg-Western Pomerania

22-05-2017 E-003461/2017 Komisjon

  Hunting of migratory bird species during spring in Malta

18-04-2017 E-002734/2017 Komisjon

Põhjalikum arupärimine - Brasiilia veiseliha impordiga seotud skandaali tagajärjed

12-04-2017 O-000029/2017 Komisjon

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels