Pablo ZALBA BIDEGAIN : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 17-11-2016 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 17-11-2016 : Partido Popular (Hispaania)

Aseesimees 

 • 08-01-2015 / 17-11-2016 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 07-01-2015 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 14-07-2014 / 14-12-2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 15-12-2014 / 17-11-2016 : Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • 08-06-2015 / 17-11-2016 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • 21-01-2016 / 17-11-2016 : Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon
 • 24-06-2016 / 17-11-2016 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 17-11-2016 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 14-07-2014 / 14-12-2014 : Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 14-07-2014 / 02-06-2015 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 21-01-2015 / 17-11-2016 : Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Odysseuse algatuse toetamise kohta Euroopa vabatahtliku teenistuse taaskäivitamiseks  
- P8_DCL(2016)0105 - Kehtivuse kaotanud  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Algatatud : 03-10-2016
Tähtaeg : 03-01-2017
Allakirjutanute arv : 91 - 04-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: elukutseliste sportlaste tööõiguste kohta  
- P8_DCL(2016)0096 - Kehtivuse kaotanud  
Theodoros ZAGORAKIS , Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Bogdan Brunon WENTA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Silvia COSTA , Antanas GUOGA , Lefteris CHRISTOFOROU , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 104 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: sekkumishindade tõstmise tungiva vajaduse kohta kriisi ohjeldamiseks piimasektoris  
- P8_DCL(2016)0069 - Kehtivuse kaotanud  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 58 - 13-12-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele