• Teresa   JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO  

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO : Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Araabia kevade järgsete sündmuste kohta: Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated  
- FEMM_AD(2019)630494 -  
-
FEMM 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
ARVAMUS talituste ühise töödokumendi (SWD(2015)0182) „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020“ rakendamise kohta  
- AFET_AD(2018)612256 -  
-
AFET 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiivi 2009/101/EÜ  
- DEVE_AD(2016)594116 -  
-
DEVE 
ARVAMUS ELi võimaluste kohta parandada ravimite kättesaadavust  
- DEVE_AD(2016)585778 -  
-
DEVE 
ARVAMUS inimkaubanduse vastase võitluse kohta ELi välissuhetes  
- LIBE_AD(2016)576750 -  
-
LIBE 
ARVAMUS inimõiguste ja rände kohta kolmandates riikides  
- DEVE_AD(2016)576986 -  
-
DEVE 
ARVAMUS aastaaruande kohta, milles käsitletakse inimõiguste ja demokraatia olukorda maailmas 2013. aastal ja Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas  
- DEVE_AD(2015)541683 -  
-
DEVE 
ARVAMUS ELi ja 2015. aasta järgse ülemaailmse arenguraamistiku kohta  
- FEMM_AD(2014)539686 -  
-
FEMM