Mario PIRILLO
 • Mario
  PIRILLO
 • Itaalia
 • Sünnikuupäev: 11. september 1945, Amantea

Fraktsioonid

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partito Democratico (Itaalia)

Liige

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 16.09.2009 / 12.12.2012 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 17.04.2013 / 30.06.2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 09.05.2011 / 30.06.2014 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kalanduskomisjon
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 13.12.2012 / 30.06.2014 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
 • 29.04.2013 / 30.06.2014 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

140

Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamine või kaotamine (arutelu)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(22)

Naiste ja meeste võrdsus 2012. aastal (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.23)

Aiandus (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.27)

Fluoritud kasvuhoonegaasid (arutelu)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(19)

Uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttase (arutelu)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(17)

Nutivõrkude arendamise kohalikud ja piirkondlikud tagajärjed (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(9.19)

Raportid – raportöörina

1

Raportid – variraportöörina

4

Raportöörina esitatud arvamus

5

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik

ENVI
25-10-2013 ENVI_AD(2013)516628

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006

ENVI
25-06-2012 ENVI_AD(2012)487705

ARVAMUS Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava

ITRE
24-11-2011 ITRE_AD(2011)472209

ARVAMUS Kutsekvalifikatsioonide direktiivi 2005/36/EÜ rakendamine

ENVI
07-10-2011 ENVI_AD(2011)469698

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb komisjoni teavitamist Euroopa Ühenduse energeetika infrastruktuuri investeerimisprojektidest ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 736/96

ENVI
29-01-2010 ENVI_AD(2010)430259

Variraportöörina esitatud arvamus

14

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta

INTA
24-01-2014 INTA_AD(2014)524661

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõidukisisese automaatse hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ

ITRE
09-01-2014 ITRE_AD(2014)522901

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta

ITRE
04-12-2013 ITRE_AD(2013)519838

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta ning muudetakse nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ ja 2008/90/EÜ, määruseid (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 882/2004, (EÜ) nr 396/2005, direktiivi 2009/128/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 2009/470/EÜ

ENVI
06-11-2013 ENVI_AD(2013)516768

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta

ENVI
08-11-2012 ENVI_AD(2012)494475

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006

ENVI
27-08-2012 ENVI_AD(2012)487721

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006

ENVI
22-06-2012 ENVI_AD(2012)487713

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta

ENVI
08-05-2012 ENVI_AD(2012)480761

ARVAMUS EL ja Hiina vahelise kaubanduse tasakaalustamatus

ITRE
24-11-2011 ITRE_AD(2011)470054

ARVAMUS Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. aastaks: toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud tulevikuprobleemide lahendamine

ITRE
14-04-2011 ITRE_AD(2011)458808

Resolutsiooni ettepanek(ud)

2

Resolutsiooni ühisettepanek Campania jäätmekriis

01-02-2011 RC-B7-0073/2011

Resolutsiooni ettepanek ELi ja Kanada eelseisev tippkohtumine 5. mail 2010

14-04-2010 B7-0233/2010

Parlamendiliikmete küsimused

68

  Redundancies at Calabria IT

07-04-2014 E-004319/2014 Komisjon

  European legislation on foods for sportspeople

27-03-2014 E-003798/2014 Komisjon

ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamine

06-03-2014 O-000046/2014 Komisjon

  Terra dei Fuochi (between Naples and Caserta)

21-02-2014 P-002091/2014 Komisjon

  Declassification of Foggia's Gino Lisa Airport

29-01-2014 E-000924/2014 Komisjon

  High-speed on the Adriatic rail line

20-01-2014 E-000483/2014 Komisjon

  Exclusion of transactions relating to vessels used for coastal navigation from Directive 2006/112/EC

09-07-2013 E-008186/2013 Komisjon

  Terni steelworks: saving the industrial site and jobs

22-10-2012 E-009606/2012 Komisjon

  Conditions in Italian prisons

01-10-2012 E-008766/2012 Komisjon

  'Adriatic network' gas pipeline

11-07-2012 P-006931/2012 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)