David CAMPBELL BANNERMAN : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Ühendkuningriik)

Esimees 

  • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
  • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioonide juhtide konverents
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS korruptsiooni ja inimõiguste kohta kolmandates riikides  
- INTA_AD(2017)602958 -  
-
INTA 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta  
- INTA_AD(2017)599646 -  
-
INTA 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta  
- INTA_AD(2016)582234 -  
-
INTA 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid