Emma McCLARKIN : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Varahoidja
 • 13-12-2016 / 01-07-2019 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Kaasvarahoidja

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 14-07-2014 / 17-01-2017 : Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis
 • 26-10-2016 / 01-07-2019 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 19-11-2014 / 18-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultuuri- ja hariduskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Euroopa Nõukogu konventsiooni (mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele) osaliseks (CETS nr°218)  
- CULT_AD(2019)632063 -  
-
CULT 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda  
- IMCO_AD(2016)589291 -  
-
IMCO 
ARVAMUS ELi tegevuskava kohta looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemiseks  
- INTA_AD(2016)584212 -  
-
INTA 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta  
- CULT_AD(2019)632087 -  
-
CULT 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik  
- IMCO_AD(2019)630409 -  
-
IMCO 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm  
- CULT_AD(2018)625319 -  
-
CULT 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimine (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) EN  
 

. ‒ On behalf of the UK Conservative Delegation in the ECR Group, I would like to clarify our vote today.
The UK is a strong supporter of robust and effective controls on the export of dual-use items, which safeguard international security and uphold human rights values. Recent developments on the global stage have brought new challenges to export licensing in respect of dual-use items, therefore, strengthening the dual-use export control system should be an international priority. We recognise this and agree with the need for an export control upgrade.
However, there are some elements of concern, such as the overly broad definition of cyber surveillance items, which could jeopardise legitimate trade in a number of defensive security items. This will only create uncertainty for exporters not familiar with export controls, not to mention the administrative burden on the competent authorities. Additionally, we strongly supported the introduction of an end-use control in connection with acts of terrorism, as in the Commission’s proposal, and that has now been left out of the report with no solid argument for its omission.
Whilst we supported this report today, a number of areas need clarification, and we support Parliament entering into negotiation with Member States with a view to correcting these deficiencies.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: tarbijakaitse suurendamise kohta seoses väljareklaamitud ja tegelike lairibaühenduse kiiruste vaheliste erinevustega  
- P8_DCL(2016)0045 - Kehtivuse kaotanud  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 109 - 28-07-2016
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa spordis sellise olukorra keelustamise kohta, kus mängija õigused kuuluvad kolmandale osalisele  
- P8_DCL(2015)0066 - Kehtivuse kaotanud  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Algatatud : 11-11-2015
Tähtaeg : 11-02-2016
Allakirjutanute arv : 95 - 12-02-2016
Kirjalik deklaratsioon: rinnavähivastase võitluse kohta Euroopa Liidus  
- P8_DCL(2015)0017 - Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud  
Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI  
Algatatud : 27-04-2015
Tähtaeg : 27-07-2015
Vastu võetud (kuupäev) : 27-07-2015
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2015)09-07(ANN02)
Allakirjutanute arv : 394 - 28-07-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon