Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
 • Kaasvarahoidja
 • Ühendkuningriik Conservative Party
 • Sünnikuupäev: 9. oktoober 1978, Stroud

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

30

USA tollitariifid terase- ja alumiiniumisektoris ning ELi vastumeetmed (arutelu)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(15)

USA otsus kehtestada terasele ja alumiiniumile tollimaksud (arutelu)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(4)

Ehitiste tuleohutus (arutelu)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

Ühine kaubanduspoliitika ja vajadus tagada looduslike liikide säilimine (lühiettekanne)

02-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-02(4)

ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava (arutelu)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava (arutelu) (2)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

CITESi osaliste 17. konverentsi põhieesmärgid (B8-0987/2016)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.6)

Võistluste tulemuste kokkuleppimine

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Raportid – raportöörina

1

Raportid – variraportöörina

19

RAPORT digitaalkaubanduse strateegia loomise kohta

INTA
29-11-2017 A8-0384/2017

RAPORT ELi sidusa kultuuri- ja loomemajanduse poliitika kohta

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

Raportöörina esitatud arvamus

2

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

ARVAMUS ELi tegevuskava kohta looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemiseks

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Variraportöörina esitatud arvamus

29

ARVAMUS üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektide kohta

CULT
26-06-2018 CULT_AD(2018)620759

ARVAMUS ELi ja USA suhete seisu kohta

INTA
22-06-2018 INTA_AD(2018)620975

ARVAMUS Euroopa Liidu ja Hiina suhete seisu kohta

INTA
30-05-2018 INTA_AD(2018)619364

ARVAMUS riigihangete strateegia paketi kohta

INTA
24-05-2018 INTA_AD(2018)618227

ARVAMUS paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamise kohta

INTA
21-02-2018 INTA_AD(2018)615264

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

ARVAMUS muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

ARVAMUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/93/EL (mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust) rakendamise kohta

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

6

Resolutsiooni ühisettepanek Hiina turumajandusliku staatuse kohta

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Resolutsiooni ettepanek Hiina turumajandusliku staatuse kohta

10-05-2016 B8-0611/2016

Resolutsiooni ettepanek Internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise kohta

04-03-2015 B8-0219/2015

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

3

Kirjalik deklaratsioon: tarbijakaitse suurendamise kohta seoses väljareklaamitud ja tegelike lairibaühenduse kiiruste vaheliste erinevustega

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 109 - 28-07-2016

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa spordis sellise olukorra keelustamise kohta, kus mängija õigused kuuluvad kolmandale osalisele

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Algatatud : 11-11-2015
Tähtaeg : 11-02-2016
Allakirjutanute arv : 95 - 12-02-2016

Kirjalik deklaratsioon: rinnavähivastase võitluse kohta Euroopa Liidus

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud

Üksikasjad

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Algatatud : 27-04-2015
Tähtaeg : 27-07-2015
Vastu võetud (kuupäev) : 27-07-2015
Allakirjutanute nimekiri on avaldatud 07-09-2015 aasta protokolli lisas 02
Allakirjutanute arv : 394 - 28-07-2015

Kirjalikult vastatavad küsimused

38

  Property accounting within the European Union

23-01-2018 E-000342/2018 Komisjon

  Exchange of currency

23-01-2018 E-000335/2018 Komisjon

  Cane sugar and current free trade negotiations

13-12-2017 P-007664/2017 Komisjon

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Komisjon

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Komisjon

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Komisjon

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Komisjon

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Komisjon

  Canada's dual litigation

27-06-2016 E-005144/2016 Komisjon

  The New Skills Agenda for Europe

28-04-2016 P-003459/2016 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

7

ELi keeld tsirkustes kasutatavate metsloomade liikumisele

16-05-2017 O-000042/2017 Komisjon

ELi keeld tsirkustes kasutatavate metsloomade liikumisele

14-02-2017 O-000013/2017 Komisjon

Komisjoni vastused kirjalikult vastatavatele küsimustele

10-01-2017 O-000003/2017 Komisjon

Suurenenud terrorismioht

14-12-2015 O-000160/2015 Nõukogu

Olukord terasesektoris

05-11-2015 O-000139/2015 Komisjon

Komisjoni vastused kirjalikult vastatavatele küsimustele

05-05-2015 O-000046/2015 Komisjon

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

1

 

Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimine (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ On behalf of the UK Conservative Delegation in the ECR Group, I would like to clarify our vote today.
The UK is a strong supporter of robust and effective controls on the export of dual-use items, which safeguard international security and uphold human rights values. Recent developments on the global stage have brought new challenges to export licensing in respect of dual-use items, therefore, strengthening the dual-use export control system should be an international priority. We recognise this and agree with the need for an export control upgrade.
However, there are some elements of concern, such as the overly broad definition of cyber surveillance items, which could jeopardise legitimate trade in a number of defensive security items. This will only create uncertainty for exporters not familiar with export controls, not to mention the administrative burden on the competent authorities. Additionally, we strongly supported the introduction of an end-use control in connection with acts of terrorism, as in the Commission’s proposal, and that has now been left out of the report with no solid argument for its omission.
Whilst we supported this report today, a number of areas need clarification, and we support Parliament entering into negotiation with Member States with a view to correcting these deficiencies.

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels