• Vicky   FORD  

Vicky FORD : Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS finantstehnoloogia kohta: tehnoloogia mõju finantssektori tulevikule  
- IMCO_AD(2017)595754 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Euroopa pilvandmetöötluse algatuse kohta  
- IMCO_AD(2016)589220 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid  
- IMCO_AD(2016)585496 -  
-
IMCO 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (ISA2). Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend  
- IMCO_AD(2015)539869 -  
-
IMCO 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013  
- IMCO_AD(2015)551771 -  
-
IMCO 
ARVAMUS õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) hetkeseisu ja tulevikuväljavaadete kohta  
- IMCO_AD(2015)541631 -  
-
IMCO 
ARVAMUS majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamise kohta: ülevaade ja probleemid  
- IMCO_AD(2015)546596 -  
-
IMCO 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta  
- IMCO_AD(2015)539571 -  
-
IMCO 
ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta prioriteetide rakendamise kohta  
- IMCO_AD(2014)537327 -  
-
IMCO