Alfreds RUBIKS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Politisko partiju apvienība "Saskaņas centrs" (Läti)

Aseesimees 

  • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Kasahstani, ELi–Kõrgõzstani ja ELi–Usbekistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegatsioon ELi–Kasahstani, ELi–Kõrgõzstani ja ELi–Usbekistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Armeenia, ELi–Aserbaidžaani ja ELi–Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon

all-activities 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 53 ja 54 ning V lisa

ARVAMUS Piirkondlik kvaliteedimärgistus ja parimad tavad maapiirkondade majanduses  
- TRAN_AD(2013)516979 -  
-
TRAN 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 205a

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta  
- AGRI_AD(2013)508068 -  
-
AGRI 
ARVAMUS Taastuvenergiaga seonduvad tänased ülesanded ja võimalused Euroopa energia siseturul  
- AGRI_AD(2013)502097 -  
-
AGRI 
ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve – kõik jaod  
- AGRI_AD(2012)494603 -  
-
AGRI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 133

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Vajadus vältida etnopoliitilisi konflikte Euroopas  
- P7_DCL(2010)0037 - Kehtivuse kaotanud  
Jiří MAŠTÁLKA , Alfreds RUBIKS  
Algatatud : 05-05-2010
Tähtaeg : 09-09-2010
Allakirjutanute arv : 28 - 09-09-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon