Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Bündnis 90/Die Grünen (Saksa)

Varapuheenjohtaja 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budjettivaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budjettivaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budjettivaliokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön menettelyjen vahvistamisesta eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi ja asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta  
- AGRI_AD(2007)390570 -  
-
AGRI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvinsuojeluaineita koskevista tilastoista  
- AGRI_AD(2007)384217 -  
-
AGRI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta  
- AGRI_AD(2006)367645 -  
-
AGRI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto korkeintaan 8 tuntia kestävistä elävien eläinten kuljetuksista  
- P6_DCL(2004)0060 - Rauennut  
Gitte SEEBERG , Jens-Peter BONDE , Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF , James NICHOLSON , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Jättämispäivä : 15-12-2004
Raukeamispäivä : 15-03-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 231 - 15-03-2005

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.