Philippe BOULLAND : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 15-12-2010 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 15-12-2010 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Ranska)

Jäsen 

  • 20-01-2011 / 18-01-2012 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  • 20-01-2011 / 18-01-2012 : Vetoomusvaliokunta
  • 26-10-2011 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vetoomusvaliokunta

Varajäsen 

  • 18-01-2011 / 18-01-2012 : Budjettivaliokunta
  • 11-02-2011 / 30-06-2014 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kehitysyhteistyövaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO Euroopan uudelleenteollistamisesta kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi  
- EMPL_AD(2013)514592 -  
-
EMPL 
LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta  
- EMPL_AD(2013)502072 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin ("MMA-assosiaatiopäätös")  
- EMPL_AD(2013)500392 -  
-
EMPL 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta  
- EMPL_AD(2013)519836 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä  
- DEVE_AD(2013)504074 -  
-
DEVE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Erasmus-ohjelman ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelman esteettömyyden parantamiseen  
- P7_DCL(2012)0021 - Rauennut  
Philippe BOULLAND , Ádám KÓSA  
Jättämispäivä : 11-06-2012
Raukeamispäivä : 11-10-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 169 - 11-10-2012

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista