Nikos CHRYSOGELOS : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Ecologist Greens (Kreikka)

Varapuheenjohtaja 

  • 27-02-2012 / 30-06-2014 : Aluekehitysvaliokunta

Jäsen 

  • 02-02-2012 / 26-02-2012 : Aluekehitysvaliokunta
  • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Suhteista Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan, Montenegroon ja Kosovoon vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 16-04-2013 / 30-06-2014 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • 15-07-2013 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta]  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista  
- ENVI_AD(2013)516628 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO sinisestä kasvusta – EU:n meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän kasvun edistäminen  
- REGI_AD(2013)506188 -  
-
REGI 
LAUSUNTO uusiutuvia energialähteitä koskevista nykyisistä haasteista ja mahdollisuuksista Euroopan energiamarkkinoilla  
- ENVI_AD(2013)502089 -  
-
ENVI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto vammaisten henkilöiden oikeuksiin  
- P7_DCL(2014)0008 - Rauennut  
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS  
Jättämispäivä : 16-01-2014
Raukeamispäivä : 16-04-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 142 - 17-04-2014

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista