Minodora CLIVETI : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 18-05-2012 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 18-05-2012 / 30-06-2014 : Partidul Social Democrat (Romania)

Jäsen 

  • 23-05-2012 / 30-06-2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  • 23-05-2012 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

Varajäsen 

  • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
  • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa
  • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • 20-06-2012 / 30-06-2014 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

all-activities 

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO homofobian ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisesta EU:n etenemissuunnitelmasta  
- FEMM_AD(2013)519816 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO EU:n kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja sen vaikutuksista EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuteen  
- FEMM_AD(2013)516859 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelta 2011: EU:n yleinen talousarvio, pääluokka III, komissio  
- FEMM_AD(2013)500566 -  
-
FEMM 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuoteen 2030  
- EMPL_AD(2013)519732 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavista toimenpiteistä  
- FEMM_AD(2013)516697 -  
-
FEMM 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto eturauhassyövän torjumiseen Euroopan unionissa  
- P7_DCL(2014)0001 - Rauennut  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Jättämispäivä : 13-01-2014
Raukeamispäivä : 13-04-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 162 - 14-04-2014
Kirjallinen kannanotto autismin kirjon häiriöistä ja vastaavista haasteista kärsivien koulutukseen ja työllisyyteen  
- P7_DCL(2013)0025 - Rauennut  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Jättämispäivä : 09-12-2013
Raukeamispäivä : 09-03-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 160 - 10-03-2014
Kirjallinen kannanotto oikeustiedon opetuksen edistämiseen  
- P7_DCL(2013)0013 - Rauennut  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Jättämispäivä : 09-09-2013
Raukeamispäivä : 09-12-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 58 - 10-12-2013

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista