Nils TORVALDS : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 31-01-2017 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Svenska folkpartiet (Suomi)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 14-07-2014 / 31-01-2017 : Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 31-01-2017 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 14-07-2014 / 13-03-2017 : Suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budjettivaliokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 02-12-2014 / 18-01-2017 : Kalatalousvaliokunta
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta (TAXE 2)
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budjettivaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kalatalousvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

KANTA TARKISTUKSINA päätöslauselmaan, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä  
- PECH_AD(2018)629477 -  
-
PECH 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä  
- BUDG_AD(2018)625567 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta  
- BUDG_AD(2018)625568 -  
-
BUDG 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO neuvoston päätöksestä Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä  
- BUDG_AD(2018)626908 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 kumoamisesta  
- BUDG_AD(2018)625572 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027  
- BUDG_AD(2018)626925 -  
-
BUDG 

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Toissijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia toissijaisia tiedusteluja. Työjärjestyksen 130 a artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

EU:n lammas- ja vuohialan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) SV  
 

Jag valde att avstå från att rösta om detta initiativbetänkande av flera orsaker. Även om andemeningen i betänkandet är god, att trygga den europeiska får- och getsektorns framtid, så innehöll betänkandet alltför många förslag om saker som EU inte ska hålla på med. Även om får- och getsektorn har en ganska viktig roll i mjölk- och ostproduktionen samt att man kan uppmuntra till att köpa närproducerat, så är det fullständigt fel att vi ska lägga EU-medel på att kommissionen och medlemsländerna ska genomföra informationskampanjer, göra tillagingstips och tillhandahålla andra databaser för relativt oklara ändamål. Låt den gemene EU-medborgaren själv välja vilken sorts kött han eller hon vill äta. Om man vill äta produkter från får- och getsektorn, så kommer man att göra det. Det här betyder alltså att vi stöder en hållbar utveckling av får- och getsektorn i EU.

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti) EN  
 

Securing funding for LIFE+ is important, as is ensuring that the targets under LIFE+ are reached. The wording of this amendment nevertheless makes its aims unclear, notably on the issue of Union funding and accountability.

EU:n vähemmän kehittyneet alueet (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida) EN  
 

As regional cohesion progresses, the need for EU co-funding for cohesion should reduce. Conditionality, increasing the national self-financing by Member States and promoting global competitiveness are key elements of a more adequate and modern cohesion policy that ensures coherence and respect for the common rules of the EU.
Conditionality, for example in the context of sustainable financial management, should continue to be used to ensure the effective allocation of EU funds. The revision of cohesion policy should be seen in terms of the financial framework. Focus should be on more effectively supporting the implementation of growth- enhancing structural reforms and the development of an innovation-driven economy. A motion for resolution focusing on only ‘lagging regions’ does not serve to reform cohesion policy in the above-mentioned spirit.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Vastaukset kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Vastaukset jäsenten kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Työjärjestyksen 140 artikla, 141 artikla, Liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Yhteystiedot