Nils TORVALDS : Lausunnot – varjovalmistelijana 

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 205 a artikla

LAUSUNTO neuvoston päätöksestä Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä  
- BUDG_AD(2018)626908 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 kumoamisesta  
- BUDG_AD(2018)625572 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027  
- BUDG_AD(2018)626925 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta  
- BUDG_AD(2018)626965 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO väliaikaisesta mietinnöstä monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi  
- ENVI_AD(2018)625523 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä  
- ENVI_AD(2018)628632 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta  
- BUDG_AD(2018)625570 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta  
- BUDG_AD(2018)625562 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä  
- PECH_AD(2018)625586 -  
-
PECH 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta  
- ENVI_AD(2018)622225 -  
-
ENVI 

Yhteystiedot