Mark DEMESMAEKER : Kirjalliset äänestysselitykset 

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 183 artikla

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL  
 

De scheidslijn Oost- versus West-Europa heeft ertoe geleid dat er op het gehele “Mobility Package I” geen eensgezinde positie van het Parlement is ontstaan. Voor een dergelijk belangrijke materie is dit betreurenswaardig, en dit is het gevolg van de uitzondering van de transportsector van de reeds eerder goedgekeurde herziening van de algemene detacheringsregels – hetgeen de N-VA betreurt.
Over het algemeen is de N-VA-delegatie tevreden dat in het bijzonder de vestigingseisen voor vervoersondernemingen in de strijd tegen postbusondernemingen worden aangescherpt, cabotage niet verder wordt geliberaliseerd, de slimme tachograaf versneld wordt ingevoerd, en dat er is gestemd voor het meest werkbare compromis inzake rij- en rusttijden. Desalniettemin blijft het jammer dat we niet verder konden gaan in het creëren van een gelijk speelveld voor transportondernemingen. Onder de nieuwe regels worden – in de praktijk vaak onduidelijk af te bakenen of te controleren – vervoerssituaties uitgesloten van de detacheringsregels. Gelijk loon voor gelijk werk blijft ons strijdpunt. Zolang we dit niet afdwingen, zullen we sociale dumping en oneerlijke concurrentie niet uitroeien. Ook de afkoelperiode voor cabotage zet de Vlaamse transportsector op een concurrentienadeel t.o.v. onze buurlanden. We hopen dat dit later in de onderhandelingen met de Raad nog uit de tekst zal verdwijnen.

Päätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) NL  
 

De N-VA-delegatie heeft voor dit verslag gestemd omdat wij de aanbeveling steunen om door middel van de Europese vredesfaciliteit meer synergieën en efficiëntie te bewerkstelligen voor de operationele financiering van het extern optreden dat niet kan worden gefinancierd uit de Uniebegroting. Wij steunen ook de vervanging van het Athena-mechanisme en de Vredesfaciliteit voor Afrika door deze Europese vredesfaciliteit. Wij delen daarentegen niet de in dit verslag vervatte overweging dat het externe optreden van de EU niet aangewend mag worden voor “migratiebeheer”.

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) NL  
 

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd ingekaderd moet worden in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) NL  
 

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd ingekaderd moet zijn in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Arabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus (A8-0077/2019 - Brando Benifei) NL  
 

De N-VA-delegatie heeft voor dit verslag gestemd omdat we achter de ambitie staan om het EU-beleidskader voor de landen van de Arabische lente grondig te hervormen. Gelet op het feit dat de uitdaging van de migratie- en vluchtelingenstromen van en via de Maghreb en de Masjrak slechts doeltreffend aangepakt kan worden door samen te werken met de MONA-landen, delen wij evenwel niet de in paragraaf 20 geuite bezorgdheid over de mogelijke instrumentalisering van het buitenlands beleid van de EU als “migratiebeheer”.

Ilmastonmuutos (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) NL  
 

De N-VA steunt het Klimaatakkoord van Parijs en wil het in praktijk omzetten. De N-VA wil economische groei en welvaart combineren met een koolstofarme economie. Dit impliceert dat we duurzame, efficiënte en effectieve keuzes maken die we jarenlang kunnen volhouden en dat we ambitie koppelen aan realiteitszin.
De voorliggende resolutie bevat zeker positieve elementen, zoals de inzet op onderzoek en innovatie, verhoogde klimaatinspanningen van de landbouwsector, de omschakeling naar een kringloopeconomie…
Maar het geheel is een groen luchtkasteel dat realiteitszin ontbeert. Zo vraagt het Parlement dat de EU de klimaatdoelstellingen voor 2030 nog dit jaar verhoogt van minstens 40 % naar 55 % reductie. We hebben nog maar pas finaal beslist over een omvangrijk wetgevend klimaat- en energiepakket. Deze maatregelen ontoereikend noemen, nog voor ze zijn geïmplementeerd, is weinig geloofwaardig. De lidstaten moeten de afgesproken wetgeving nu volop omzetten én uitvoeren. Daarnaast wordt de Commissie gevraagd milieubelastingen te onderzoeken, wil men een harmonisering van de energieprijs, moeten het financieel meerjarenplan en alle handelsakkoorden "klimaatbestendig" zijn … De lijst is lang.
Daarom heeft de N-VA zich onthouden bij de eindstemming. Dit doet niets af aan ons volgehouden werk voor een duurzame en koolstofarme samenleving, dat wij met overtuiging, ambitie én realisme voortzetten.

Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) NL  
 

De EU moet zich voorbereiden op de terugtrekking van het VK uit de Unie, in het belang van haar burgers, de gemeenschappelijke markt en het behoud van goede economische en handelsbetrekkingen met het VK, in het bijzonder in een "no deal"-scenario. Vooral voor de vervoersector zou dit ernstige gevolgen hebben, met bedreigingen voor infrastructuurbeheerders, vervoerders, de economische sectoren die ervan afhankelijk zijn en de werkgelegenheid die deze activiteiten momenteel verschaffen. Gebieden zoals Vlaanderen, die dicht bij het Verenigd Koninkrijk liggen of gespecialiseerd zijn in het Kanaalverkeer, zouden het zwaarst worden getroffen door de gevolgen van het uitblijven van een akkoord.
In dat licht steunen wij de maatregelen die dit verslag behelst, namelijk overgangsmaatregelen op het gebied van luchtvaartveiligheid, waardoor de geldigheid van bepaalde luchtvaartcertificaten en -vergunningen, afgegeven door organisaties uit het VK, behouden kunnen blijven na validatie door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). Hiermee wordt luchtvaartchaos vermeden, in het bijzonder voor onze burgers.

Perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) NL  
 

De EU moet zich voorbereiden op de terugtrekking van het VK uit de Unie, in het belang van haar burgers, de gemeenschappelijke markt en het behoud van goede economische en handelsbetrekkingen met het VK, in het bijzonder in een "no deal"-scenario. Vooral voor de vervoersector zou dit ernstige gevolgen hebben, met bedreigingen voor infrastructuurbeheerders, vervoerders, de economische sectoren die ervan afhankelijk zijn en de werkgelegenheid die deze activiteiten momenteel verschaffen. Gebieden zoals Vlaanderen, die dicht bij het Verenigd Koninkrijk liggen of gespecialiseerd zijn in het Kanaalverkeer, zouden het zwaarst worden getroffen door de gevolgen van het uitblijven van een akkoord.
In dat licht steunen wij de maatregelen die dit verslag behelst, namelijk een tijdelijk stel maatregelen, onder wederkerigheid en bepaalde voorwaarden die eerlijke concurrentie borgen, waardoor wegvervoerders met een vergunning uit het VK dan wel de EU goederen over de weg kunnen blijven vervoeren tussen het grondgebied van het VK en de resterende 27 lidstaten. Op die manier worden onze Vlaamse transportbedrijven niet geconfronteerd met een technische onmogelijkheid om hun werkzaamheden voort te zetten, en kunnen zij zich geleidelijk aanpassen aan de situatie op het terrein.

Perusluonteiset lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt (A8-0062/2019 - Pavel Telička) NL  
 

De EU moet zich voorbereiden op de terugtrekking van het VK uit de Unie, in het belang van haar burgers, de gemeenschappelijke markt en het behoud van goede economische en handelsbetrekkingen met het VK, in het bijzonder in een "no deal"-scenario. Vooral voor de vervoersector zou dit ernstige gevolgen hebben, met bedreigingen voor infrastructuurbeheerders, vervoerders, de economische sectoren die ervan afhankelijk zijn en de werkgelegenheid die deze activiteiten momenteel verschaffen. Gebieden zoals Vlaanderen, die dicht bij het Verenigd Koninkrijk liggen of gespecialiseerd zijn in het Kanaalverkeer, zouden het zwaarst worden getroffen door de gevolgen van het uitblijven van een akkoord.
In dat licht steunen wij de maatregelen die dit verslag behelst, namelijk een tijdelijk stel maatregelen, onder wederkerigheid en bepaalde voorwaarden die eerlijke concurrentie borgen, waardoor commerciële en cargovluchten ook na een brexit zonder akkoord kunnen plaatsvinden. Hiermee wordt luchtvaartchaos vermeden, in het bijzonder voor onze burgers.

Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille (B8-0156/2019) NL  
 

Slechte luchtkwaliteit maakt burgers ziek. Vandaag overlijden in de EU naar schatting jaarlijks 400 000 burgers vroegtijdig door de slechte luchtkwaliteit. Luchtvervuiling kent geen grenzen. Dat geldt in de eerste plaats voor een dichtbevolkte en geïndustrialiseerde regio als Vlaanderen, met Nederlandse, Duitse en Franse industriekernen vlakbij. Ongeveer 45 % van de luchtvervuiling in ons land komt van onze buurlanden. Gezamenlijke Europese afspraken zijn daarom nodig om dit dodelijk probleem structureel aan te pakken. Het is dus samen verantwoordelijkheid nemen, of samen stikken. Om concrete vooruitgang te boeken, moeten we ambitie koppelen aan realiteitszin.
De bescherming van volksgezondheid en milieu is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die inderdaad inspanningen vraagt van verschillende sectoren. De resolutie bevat voorstellen, onder andere met betrekking tot transport, landbouw en energie, en vraagt ook meer inzet op het gebied van onderzoek en monitoring. Daarom steunt de N-VA deze resolutie.
Dit neemt echter niet weg dat we enkele belangrijke kanttekeningen plaatsen bij de tekst: alvorens grenswaarden en wetgeving te herzien, lijkt een fitness check ons noodzakelijk. Wij blijven een vorm van flexibiliteit voor de lidstaten ook belangrijk vinden en hebben vragen bij de oproep in verband met EU-wetgeving voor collectief verhaal en een geharmoniseerd kader voor tolsystemen.

Yhteystiedot