István UJHELYI : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Magyar Szocialista Párt (Unkari)

Varapuheenjohtaja 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Jäsen 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Varajäsen 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Ulkoasiainvaliokunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ulkoasiainvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta  
- TRAN_AD(2018)625431 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO kalastusmatkailun roolista kalastuksen monipuolistamisessa  
- TRAN_AD(2016)585780 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiertomatkaviisumin luomisesta ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä asetusten (EY) N:o 562/2006 ja (EY) N:o 767/2008 muuttamisesta  
- TRAN_AD(2015)560786 -  
-
TRAN 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO Euroopan teollisuuden digitalisoinnista  
- TRAN_AD(2017)599589 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO internet-yhteyksistä kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi: eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G  
- TRAN_AD(2017)599496 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO eurooppalaisesta standardoinnista – asetuksen (EU) N:o 1025/2012 täytäntöönpano  
- TRAN_AD(2017)597623 -  
-
TRAN 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Lisätalousarvioesitys nro 6/2018: maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen (omat varat) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) HU  
 

Technikai jellegű dokumentum volt, amellyel kapcsolatban követtem a frakció álláspontját.

EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) HU  
 

Az EU-Japán gazdasági partnerségi megállapodás hatásaival kapcsolatban több előzetes tanulmány és elemzés jelzi, hogy a megállapodás mind az Unióban, mind pedig Japánban pozitív hatást gyakorolhat a GDP-re, a jövedelmekre, a kereskedelemre, a termelékenységre és a foglalkoztatásra, ugyanakkor az „intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés” célkitűzést szem előtt tartja. Meggyőződésem szerint voksoltam.

EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) HU  
 

Az EU-Japán gazdasági partnerségi megállapodás hatásaival kapcsolatban több előzetes tanulmány és elemzés jelzi, hogy a megállapodás mind az Unióban, mind pedig Japánban pozitív hatást gyakorolhat a GDP-re, a jövedelmekre, a kereskedelemre, a termelékenységre és a foglalkoztatásra, ugyanakkor az „intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés” célkitűzést szem előtt tartja. Meggyőződésem szerint voksoltam.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) tarpeeseen tukea alueellista saavutettavuutta  
- P8_DCL(2016)0129 - Rauennut  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 106 - 13-03-2017
Kirjallinen kannanotto yhdenmukaiseen hätäkaistaan Euroopan unionin kaikilla moottoriteillä  
- P8_DCL(2016)0068 - Rauennut  
Arne GERICKE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ádám KÓSA , Romana TOMC , Milan ZVER , Csaba MOLNÁR , Pavel POC , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , István UJHELYI , Evžen TOŠENOVSKÝ , Ivo VAJGL , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Deirdre CLUNE  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 33 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto osaamiseen ja pätevyyteen matkailualalla  
- P8_DCL(2016)0039 - Rauennut  
Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI  
Jättämispäivä : 27-04-2016
Raukeamispäivä : 27-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 72 - 27-07-2016

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Yhteystiedot