Merja KYLLÖNEN : Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) tarpeeseen tukea alueellista saavutettavuutta  
- P8_DCL(2016)0129 - Rauennut  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 106 - 13-03-2017
Kirjallinen kannanotto neurologisista oireista ja kroonisista kivuista kärsivien henkilöiden työllistymiseen  
- P8_DCL(2016)0112 - Rauennut  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 179 - 25-01-2017
Kirjallinen kannanotto lentoasemien ruokien ja juomien hintojen kohtuullistamista koskevaan EU:n laajuiseen käytäntöön  
- P8_DCL(2016)0094 - Rauennut  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Stelios KOULOGLOU , Jozo RADOŠ , Fabio DE MASI , José BLANCO LÓPEZ , Lucy ANDERSON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Merja KYLLÖNEN , Patricija ŠULIN , Marlene MIZZI  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 45 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto naisten hygieniatuotteisiin, kuten tamponeihin, sovellettavaan verotukseen  
- P8_DCL(2016)0089 - Rauennut  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 109 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto EU:n alkoholistrategian priorisointiin  
- P8_DCL(2016)0088 - Rauennut  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Nicola CAPUTO , Roberta METSOLA , Lucy ANDERSON , Merja KYLLÖNEN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Dubravka ŠUICA , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 50 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto liikunnanopetuksen sopeuttamiseen lahjakkaiden vammaisten oppilaiden ja terveiden oppilaiden liikunnallisten taitojen kehittämiseksi kestävällä tavalla  
- P8_DCL(2016)0080 - Rauennut  
Hannu TAKKULA , Ivan JAKOVČIĆ , Adam GIEREK , Marc TARABELLA , Theodoros ZAGORAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Santiago FISAS AYXELÀ , Morten LØKKEGAARD , Merja KYLLÖNEN , Jozo RADOŠ , Virginie ROZIÈRE , Tiziana BEGHIN  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 71 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto hotellisiivoojien työoloihin Euroopan unionissa  
- P8_DCL(2016)0076 - Rauennut  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 76 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto naisten ja miesten digitaalisten taitojen suuriin eroihin  
- P8_DCL(2016)0061 - Rauennut  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN , Gesine MEISSNER , Dieter-Lebrecht KOCH , Werner KUHN , Ildikó GÁLL-PELCZ , Andor DELI , Patricija ŠULIN  
Jättämispäivä : 22-06-2016
Raukeamispäivä : 22-09-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 35 - 29-09-2016
Kirjallinen kannanotto eroihin EU:n itäisillä ja läntisillä markkinoilla myynnissä olevien tuotteiden koostumuksessa ja laadussa  
- P8_DCL(2016)0053 - Rauennut  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Jättämispäivä : 09-05-2016
Raukeamispäivä : 09-08-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 141 - 28-07-2016
Kirjallinen kannanotto osaamiseen ja pätevyyteen matkailualalla  
- P8_DCL(2016)0039 - Rauennut  
Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI  
Jättämispäivä : 27-04-2016
Raukeamispäivä : 27-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 72 - 27-07-2016

Yhteystiedot