Ricardo SERRÃO SANTOS : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista (Portugali)

Jäsen 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kalatalousvaliokunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kalatalousvaliokunta

Varajäsen 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
  • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta
  • 25-04-2016 / 01-07-2019 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 [yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen (EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen (EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen (EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 [uuselintarvikkeet] muuttamisesta  
- PECH_AD(2018)625411 -  
-
PECH 
LAUSUNTO yhteenkuuluvuuden ja kehityksen edistämisestä EU:n syrjäisimmillä alueilla: SEUT-sopimuksen 349 artiklan täytäntöönpano  
- AGRI_AD(2017)599568 -  
-
AGRI 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta  
- AGRI_AD(2018)625364 -  
-
AGRI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä  
- AGRI_AD(2018)623918 -  
-
AGRI 
LAUSUNTO Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelmasta mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi  
- AGRI_AD(2018)615417 -  
-
AGRI 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Ilmailustrategia Euroopalle (A8-0021/2017 - Pavel Telička) PT  
 

O artigo 349.º do TFUE reconhece as condicionantes intrínsecas às regiões ultraperiféricas e, neste texto, prevê-se a adoção de medidas específicas para estas regiões.
Para estas regiões de pleno direito da União Europeia deverão existir, como recentemente adotado pela Comissão Europeia em 2012, na sua comunicação COM(2012) 287, parcerias para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, com o princípio básico de apoiar e colmatar as limitações e especificidades impostas pela sua geografia. Por este motivo, votei contra a alteração n.º 7 na alínea 29 que previa a derrogação do sistema de Transação de Licenças de Emissão aplicável às emissões dos voos nas RUP.

ERI-rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen – vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet (B8-0149/2017) PT  
 

Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimentos foram criados para gerar um forte investimento nas áreas geográficas mais críticas da União Europeia, ajudando a dar resposta às necessidades económicas específicas que estas áreas apresentam.
O atraso na implementação destes fundos apresenta um forte impacto negativo no desenvolvimento regional, no apoio ao investimento empresarial e, por consequência, ao crescimento do emprego, ao desenvolvimento sustentável e à equidade económica das regiões europeias. Por ser um assunto que interessa a todos os europeus, votei a favor desta resolução.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset  
Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto kelluvien jätelauttojen kansainväliseen kartoittamiseen  
- P8_DCL(2016)0093 - Rauennut  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 86 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto kiireelliseen tarpeeseen korottaa interventiohintoja maitoalan kriisin selättämiseksi  
- P8_DCL(2016)0069 - Rauennut  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 58 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto ympäristöä säästäviin viljelymenetelmiin (CA-viljelyyn)  
- P8_DCL(2016)0051 - Rauennut  
Nicola CAPUTO , Clara AGUILERA , Paolo DE CASTRO , Daniel BUDA , Marc TARABELLA , Professor Dubravka ŠUICA , Tibor SZANYI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Ricardo SERRÃO SANTOS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Fabio DE MASI , Maria GRAPINI , Jonás FERNÁNDEZ  
Jättämispäivä : 27-04-2016
Raukeamispäivä : 27-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 139 - 28-07-2016

Ilmoitukset