Antanas GUOGA : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 04-10-2016 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen
 • 05-10-2016 / 01-07-2019 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Liettua)
 • 10-10-2016 / 01-07-2019 : Independent (Liettua)

Varapuheenjohtaja 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian parlamentaarisessa kumppanuusvaliokunnassa, EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 02-10-2016 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian parlamentaarisessa kumppanuusvaliokunnassa, EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 03-10-2016 / 18-01-2017 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 04-10-2016 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 04-10-2016 : Suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta
 • 05-10-2016 / 18-01-2017 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO tekoälyä ja robotiikkaa koskevasta kokonaisvaltaisesta Euroopan unionin teollisuuspolitiikasta  
- IMCO_AD(2018)631809 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta  
- JURI_AD(2017)597525 -  
-
JURI 
LAUSUNTO Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpanosta  
- IMCO_AD(2016)584238 -  
-
IMCO 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Eurojustin ja Tanskan välinen rikosoikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

I voted in favour of the report. The report approves the conclusion by Eurojust of the Agreement on Criminal Justice Cooperation between Eurojust and the Kingdom of Denmark.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

I voted against the report. The proposed revision aims to facilitate the free movement of workers and to protect their rights while reinforcing the tools for national authorities to fight risks of abuse or fraud. However, the compromise texts were not discussed enough and many unresolved problematic areas, for example regarding the mobility of workers, remain.

Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

I voted in favour of the report. The proposal sets, for the first time ever, CO2 emissions performance standards for lorries. Parliament adopted the 15% reduction for 2025 and 30% from 2030. The latter will be assessed during the review in 2022 in accordance with the European Union commitments under the Paris Agreement.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset  
Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto ammattilaisurheilijoiden työoikeuksiin  
- P8_DCL(2016)0096 - Rauennut  
Theodoros ZAGORAKIS , Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Bogdan Brunon WENTA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Silvia COSTA , Antanas GUOGA , Lefteris CHRISTOFOROU , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 104 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto digitaalisten teknologioiden potentiaaliin tietämyksen yleistä saamista parannettaessa  
- P8_DCL(2016)0085 - Rauennut  
Andrea COZZOLINO , Catherine STIHLER , Nicola DANTI , Antanas GUOGA , Lambert van NISTELROOIJ , Sergio Gaetano COFFERATI , Massimiliano SALINI , Marisa MATIAS , Michela GIUFFRIDA , Alfred SANT  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 81 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto vammaisille henkilöille esteettömien WC-tilojen yleistymistä EU:ssa koskevan kehityksen tukemiseen  
- P8_DCL(2016)0044 - Rauennut  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Jättämispäivä : 27-04-2016
Raukeamispäivä : 27-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 124 - 28-07-2016

Ilmoitukset