Alberto CIRIO : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Italia)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vetoomusvaliokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vetoomusvaliokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 08-07-2014 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta  
- PETI_AD(2017)582235 -  
-
PETI 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) IT  
 

Ho votato a favore di questo documento in quanto stabilisce, anche per quest'anno, un aumento della dotazione specifica destinata all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG).
Sono particolarmente soddisfatto perché questa volta non è prevista una corrispondente riduzione dell'assegnazione per il 2020.
Nello specifico, l'aumento è considerevole, ovvero pari a un importo di 116,7 milioni di EUR, che porta il bilancio totale della IOG per il 2019 a 350 milioni di EUR.

Valmisteveroja koskeva yleinen järjestelmä (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) IT  
 

Questa proposta riguarda i destinatari che esercitano un'attività economica indipendente e che intendono spedire prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo in uno Stato membro, a persone in un altro Stato membro e che non esercitano alcuna attività economica indipendente.
Nello specifico viene prevista l'introduzione della possibilità, per lo speditore, di utilizzare un rappresentante fiscale e la soppressione della possibilità, per l'autorità competente dello Stato membro di destinazione, di richiedere un rappresentante fiscale.
Sono dell'opinione che grazie a queste nuove disposizioni vi sarà una sostanziale agevolazione degli scambi commerciali in questo specifico ambito e per questo ho deciso di appoggiare la proposta con il mio voto a favore.

Tuotteet, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) IT  
 

Si tratta di una proposta volta ad adeguare l'elenco dei prodotti che possono essere oggetto di una tassazione differenziata in seguito ai recenti cambiamenti a livello di economie locali intervenuti dall'adozione della decisione.
Nello specifico, si tratta di un particolare regime di imposizione il cui scopo è quello di compensare gli svantaggi di cui soffrono le regioni ultraperiferiche francesi (la grande distanza, la dipendenza dalle materie prime e dall'energia provenienti dall'esterno, la modesta dimensione del mercato e lo scarso sviluppo dell'attività di esportazione).
Grazie a questo regime di tassazione differenziata l'Europa sostiene il loro sviluppo sociale ed economico e ripristina la competitività delle imprese locali mediante la compensazione di una parte dei costi supplementari di produzione che gravano sulla produzione locale in queste regioni.
Penso che sia corretto applicare questo tipo di regimi laddove è evidente che ci siano degli svantaggi oggettivi. Ho pertanto votato a favore.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset  
Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto kroonisiin hengityselinsairauksiin  
- P8_DCL(2016)0115 - Rauennut  
Alberto CIRIO , Karin KADENBACH , Catherine STIHLER , Kateřina KONEČNÁ , Biljana BORZAN , Eva KAILI , Piernicola PEDICINI , David BORRELLI , Damiano ZOFFOLI , Sirpa PIETIKÄINEN , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 249 - 25-01-2017
Kirjallinen kannanotto unionin matkakorttijärjestelmän luomiseen ja edistämiseen  
- P8_DCL(2016)0114 - Rauennut  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 43 - 25-01-2017
Kirjallinen kannanotto salaukseen  
- P8_DCL(2016)0073 - Rauennut  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 56 - 13-12-2016

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin