• Nicola   DANTI  

Nicola DANTI : Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) - Kahdeksas vaalikausi 

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto digitaalisten teknologioiden potentiaaliin tietämyksen yleistä saamista parannettaessa  
- P8_DCL(2016)0085 - Rauennut  
Andrea COZZOLINO , Catherine STIHLER , Nicola DANTI , Antanas GUOGA , Lambert van NISTELROOIJ , Sergio Gaetano COFFERATI , Massimiliano SALINI , Marisa MATIAS , Michela GIUFFRIDA , Alfred SANT  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 81 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto kuluttajansuojaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden merkinnöissä  
- P8_DCL(2016)0042 - Rauennut  
José BLANCO LÓPEZ , Clara AGUILERA , Isabelle THOMAS , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Renata BRIANO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Nicola CAPUTO , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Nicola DANTI  
Jättämispäivä : 27-04-2016
Raukeamispäivä : 27-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 51 - 27-07-2016
Kirjallinen kannanotto unionin pk-yritysten kansainvälistymiseen  
- P8_DCL(2016)0038 - Rauennut  
Maria GRAPINI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ramona Nicole MĂNESCU , Nicola CAPUTO , Nicola DANTI , Isabella DE MONTE , Ana GOMES , Theresa GRIFFIN , Marlene MIZZI , Georgi PIRINSKI , Olga SEHNALOVÁ , Ivan JAKOVČIĆ , Norica NICOLAI , Jozo RADOŠ  
Jättämispäivä : 11-04-2016
Raukeamispäivä : 11-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 152 - 12-07-2016
Kirjallinen kannanotto diabetekseen  
- P8_DCL(2016)0008 - Päätetyt enemmistön päätöksellä  
Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Theodoros ZAGORAKIS , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI  
Jättämispäivä : 01-02-2016
Raukeamispäivä : 01-05-2016
Hyväksymispäivä : 02-05-2016
Allekirjoittajien luettelo : P8_PV(2016)05-09(ANN02)
Allekirjoittajien lukumäärä : 405 - 02-05-2016
Kirjallinen kannanotto Euroopan vammaisstrategian täysimääräiseen täytäntöönpanoon  
- P8_DCL(2015)0039 - Rauennut  
Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Jana ŽITŇANSKÁ , Nicola CAPUTO , Ilhan KYUCHYUK , Nicola DANTI , Andor DELI , Sirpa PIETIKÄINEN , Renata BRIANO , Bogdan Brunon WENTA , Fabio Massimo CASTALDO  
Jättämispäivä : 07-09-2015
Raukeamispäivä : 07-12-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 167 - 08-12-2015
Kirjallinen kannanotto Euroopan oliiviöljyalan ja oliivintuotannon suojeluun  
- P8_DCL(2015)0031 - Rauennut  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Lampros FOUNTOULIS , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Nikos ANDROULAKIS , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Eva KAILI , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA  
Jättämispäivä : 07-09-2015
Raukeamispäivä : 07-12-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 101 - 08-12-2015
Kirjallinen kannanotto kastanjaviljelmien suojelusta  
- P8_DCL(2015)0020 - Rauennut  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Ulrike MÜLLER , Mercedes BRESSO , Isabella DE MONTE , José Inácio FARIA , Alberto CIRIO , Nicola DANTI , Angelika MLINAR , Ilhan KYUCHYUK , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ  
Jättämispäivä : 18-05-2015
Raukeamispäivä : 18-08-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 83 - 24-08-2015
Kirjallinen kannanotto vankiloiden tilanahtauteen EU:ssa  
- P8_DCL(2014)0014 - Rauennut  
Nicola CAPUTO , Miriam DALLI , Aldo PATRICIELLO , Michela GIUFFRIDA , Nicola DANTI , Isabella DE MONTE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Caterina CHINNICI , Cécile Kashetu KYENGE , Paolo DE CASTRO , Massimo PAOLUCCI , Karima DELLI  
Jättämispäivä : 15-12-2014
Raukeamispäivä : 15-03-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 105 - 11-03-2015