Nicola DANTI : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Italia)

Varapuheenjohtaja 

 • 06-05-2015 / 18-01-2017 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 25-01-2017 / 10-07-2017 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 11-07-2017 / 03-09-2017 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 05-05-2015 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Mercosuriin vastaava valtuuskunta
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 04-09-2017 / 01-07-2019 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Varajäsen 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kansainvälisen kaupan valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistamisesta kehittämällä EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia  
- INTA_AD(2019)629518 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n kyberturvallisuusvirastosta ENISAsta ja asetuksen (EU) 526/2013 kumoamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista (”kyberturvallisuusasetus”)  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta  
- INTA_AD(2017)606055 -  
-
INTA 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisestä institutionaalisesta puitesopimuksesta  
- INTA_AD(2019)630624 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan  
- INTA_AD(2018)629606 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan  
- INTA_AD(2018)629613 -  
-
INTA 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakaminen Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) IT  
 

Il dossier in oggetto è di natura tecnica e permette un'equa suddivisione dei contingenti tariffari negoziati a livello di OMC dall'Unione europea, al fine di garantire la continuità delle relazioni commerciali con i partner internazionali quando si verificherà l'uscita definitiva del Regno Unito. Sin dal giorno successivo al referendum sulla Brexit, le istituzioni europee si sono mosse per assicurare una transizione semplice e ordinata, che minimizzi le distorsioni del mercato e gli oneri amministrativi. Per questo accolgo con favore questa risoluzione, per la quale ho espresso il mio voto favorevole.

Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano (A8-0459/2018 - Reimer Böge) IT  
 

A 5 anni dall'entrata in vigore provvisoria dell'Accordo di Associazione tra Unione europea e America centrale e nell'ottica di un sempre maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nel monitoraggio di tali accordi, la relazione in oggetto ha il merito di presentare una valutazione approfondita sull'attuazione del pilastro commerciale. In primis, cito un dato che mi sembra particolarmente rilevante: i flussi commerciali tra le due aree regionali sono aumentati di circa il 20% in questi anni, nonostante un contesto economico internazionale sfavorevole, a riprova dei benefici apportati dall'accordo. Ritengo tuttavia che vi siano aree in cui è necessario aumentare l'efficacia delle disposizioni dell'accordo, a partire dalla protezione delle indicazioni geografiche (IG). Inoltre, rispetto a commercio e sviluppo sostenibile, si auspica una rapida ratifica degli accordi multilaterali sulla lotta ai cambiamenti climatici (es. l'accordo di Parigi), nonché l'attuazione piena delle convenzioni fondamentali dell'OIL. Infine, sono da monitorare con particolare attenzione i recenti sviluppi di natura politica, soprattutto in Nicaragua, che rischiano di incidere negativamente sulla regione nel suo complesso. Per questi motivi ho votato a favore della relazione.

InvestEU-ohjelman perustaminen (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) IT  
 

Il nuovo programma InvestEU racchiude, sotto un'unica configurazione, numerosi programmi di finanziamento dell'Unione già esistenti: tra gli altri, a titolo d'esempio, una parte dell'attuale COSME, dedicato alle PMI, così come il Fondo europeo per gli investimenti strategici. InvestEU rappresenta il grande strumento dell'Unione per favorire la creazione di posti di lavoro, stimolare gli investimenti e l'innovazione, creando un sistema di finanziamenti più semplice, efficiente e flessibile. Per il periodo 2021-2027, verranno mobilizzati investimenti per un valore di oltre 650 miliardi di euro, a supporto di ricerca e innovazione, PMI, infrastrutture sostenibili, digitalizzazione e molto altro. Sono certo che il programma avrà effetti benefici sia nel breve che nel lungo termine, migliorando la competitività dell'economia europea, intervenendo per affrontare le storture del mercato, favorendo la creazione di un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo. Per tutti questi motivi, ho espresso con convinzione il mio voto favorevole.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto digitaalisten teknologioiden potentiaaliin tietämyksen yleistä saamista parannettaessa  
- P8_DCL(2016)0085 - Rauennut  
Andrea COZZOLINO , Catherine STIHLER , Nicola DANTI , Antanas GUOGA , Lambert van NISTELROOIJ , Sergio Gaetano COFFERATI , Massimiliano SALINI , Marisa MATIAS , Michela GIUFFRIDA , Alfred SANT  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 81 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto kuluttajansuojaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden merkinnöissä  
- P8_DCL(2016)0042 - Rauennut  
José BLANCO LÓPEZ , Clara AGUILERA , Isabelle THOMAS , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Renata BRIANO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Nicola CAPUTO , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Nicola DANTI  
Jättämispäivä : 27-04-2016
Raukeamispäivä : 27-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 51 - 27-07-2016
Kirjallinen kannanotto unionin pk-yritysten kansainvälistymiseen  
- P8_DCL(2016)0038 - Rauennut  
Maria GRAPINI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ramona Nicole MĂNESCU , Nicola CAPUTO , Nicola DANTI , Isabella DE MONTE , Ana GOMES , Theresa GRIFFIN , Marlene MIZZI , Georgi PIRINSKI , Olga SEHNALOVÁ , Ivan JAKOVČIĆ , Norica NICOLAI , Jozo RADOŠ  
Jättämispäivä : 11-04-2016
Raukeamispäivä : 11-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 152 - 12-07-2016

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista