Elena GENTILE : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Italia)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Aluekehitysvaliokunta
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta
 • 08-09-2015 / 18-01-2017 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Aluekehitysvaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO pienten liikenteenharjoittajien uusista mahdollisuuksista ja yhteistoimintaan perustuvista liiketoimintamalleista  
- EMPL_AD(2016)583967 -  
-
EMPL 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO tekoälyä ja robotiikkaa koskevasta kokonaisvaltaisesta Euroopan unionin teollisuuspolitiikasta  
- ENVI_AD(2018)623609 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpanosta EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen  
- ENVI_AD(2018)615402 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta  
- REGI_AD(2017)608135 -  
-
REGI 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

EU:n ja Tanskan välisen sopimuksen pöytäkirja niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) IT  
 

Ho votato a favore della risoluzione concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, che estende tale accordo alle attività di contrasto, perché ritengo utile consentire alle autorità di contrasto di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli conservati nella banca dati centrale dell'Eurodac al fine di stabilire un'identità esatta o di ottenere ulteriori informazioni ai fini della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.
Inoltre è utile ricordare come, tale risoluzione, consentirebbe inoltre alle autorità di contrasto di tutti gli altri Stati partecipanti, che si tratti di altri Stati membri dell'UE o di paesi associati, di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli inseriti dalla Danimarca e conservati nella banca dati Eurodac, per le medesime finalità.

Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt (A8-0401/2018 - Dan Nica) IT  
 

Il nuovo programma Horizon Europe sarà più innovativo di quello attualmente in vigore, e si concentrerà oltre che nella promozione della ricerca anche nella creazione di un Consiglio europeo per l'innovazione che assegnerà il 70% del suo bilancio alle PMI.
Il testo del regolamento che abbiamo approvato, stabilisce le norme di partecipazione e diffusione del nuovo programma e garantirà non solo dei finanziamenti nell'ambito dei settori principali – quali ricerca e innovazione – ma contribuirà con almeno il 35% della disponibilità agli obiettivi climatici, alla promozione della partecipazione degli Stati membri e al rafforzamento del ruolo delle PMI, nonché l'integrazione della dimensione di genere e l'impegno sociale.
Ho votato, pertanto, a favore non solo alla luce del grande successo di Horizon2020 ma anche per gli obiettivi che Horizon Europe si propone, quali aumentare il livello di eccellenza scientifica nell'UE e colmare il divario nei settori di ricerca e innovazione.
La ricerca è fondamentale se vogliamo aprire la strada a una transizione equa verso una società e un'economia più sostenibili, evitando nuove disuguaglianze e riducendo quelle esistenti. La ricerca e l'innovazione saranno quindi rafforzate e sarà più facile per le PMI partecipare come motore principale della crescita economica e dell'occupazione nell'UE.

Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma (A8-0410/2018 - Christian Ehler) IT  
 

Il programma Horizon Europe (2021-2027) si impone come successore del programma Horizon 2020, a seguito del grande successo e impatto avuto da questo e con l'obiettivo di proseguire sulla stessa strada nella promozione dell'eccellenza scientifica.
Il programma ha come obiettivo rafforzare l'eccellenza; aumentare la collaborazione tra settori e discipline; potenziare la cooperazione internazionale; promuovere la scienza aperta; stimolare la creazione e il potenziamento di imprese innovative e migliorare l'accesso al finanziamento del rischio.
Ho votato a favore della risoluzione perché abbiamo bisogno di più ricerca e nelle sfide che l'Europa si trova ad affrontare: da quelle legate alla salute, alla perdita di posti di lavoro a causa dei nuovi progressi tecnologici ai cambiamenti climatici. L'accordo, inoltre, accresce i poteri del il Parlamento in termini di pianificazione e attuazione strategica, dando quest'ultimo la possibilità di indicare le priorità e le attività del programma di ricerca.
Horizon Europe si concentrerà inoltre sulla salute e sulle sfide più diffuse tra la popolazione, come diversi tipi di cancro, medicina preventiva e problemi cardiovascolari e neurodegenerativi. Solo grazie a questi programmi l'Europa può diventare più competitiva, affrontare le sfide chiave del nostro mondo sta affrontando e rimanere in prima linea nella conoscenza e nell'innovazione.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto neurologisista oireista ja kroonisista kivuista kärsivien henkilöiden työllistymiseen  
- P8_DCL(2016)0112 - Rauennut  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 179 - 25-01-2017
Kirjallinen kannanotto eroihin EU:n itäisillä ja läntisillä markkinoilla myynnissä olevien tuotteiden koostumuksessa ja laadussa  
- P8_DCL(2016)0053 - Rauennut  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Jättämispäivä : 09-05-2016
Raukeamispäivä : 09-08-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 141 - 28-07-2016
Kirjallinen kannanotto sellaisten lääkkeiden verkkomyyntiin, joilla on naisten terveydelle vaarallisia sivuvaikutuksia  
- P8_DCL(2016)0035 - Rauennut  
Elena GENTILE , Giovanni LA VIA , Raffaele FITTO , Enrico GASBARRA , Damiano ZOFFOLI , Patrizia TOIA , Luigi MORGANO , Isabella DE MONTE , Renata BRIANO , Miriam DALLI , Marc TARABELLA , Remo SERNAGIOTTO  
Jättämispäivä : 11-04-2016
Raukeamispäivä : 11-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 88 - 12-07-2016

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista