Nicola CAPUTO : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Italia)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 14-07-2014 / 14-01-2018 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 15-01-2018 / 01-07-2019 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 14-07-2014 / 14-01-2015 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2015 / 14-01-2018 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 25-11-2015 / 18-01-2017 : Kalatalousvaliokunta
 • 03-12-2015 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budjettivaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kalatalousvaliokunta
 • 28-02-2017 / 01-07-2019 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 15-01-2018 / 01-07-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ja direktiivien 86/278/ETY, 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010 sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 muuttamisesta  
- AGRI_AD(2018)623917 -  
-
AGRI 
LAUSUNTO EU:n vähemmän kehittyneistä alueista  
- PECH_AD(2018)612274 -  
-
PECH 
LAUSUNTO Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistamisesta  
- AGRI_AD(2018)612244 -  
-
AGRI 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen tekemisestä  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027  
- TRAN_AD(2018)627011 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Eurojustin ja Tanskan välinen rikosoikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus (A8-0192/2019 - Claude Moraes) IT  
 

. – Oggi ho votato a favore dell'accordo di cooperazione giudiziaria penale tra Eurojust e il Regno di Danimarca. L'accordo di cooperazione giudiziaria penale tra Eurojust e il Regno di Danimarca, è necessario a seguito della "lisbonizzazione" di Eurojust. Alla luce dello status speciale assunto dalla Danimarca nell'ambito della giustizia penale, a seguito del trattato di Lisbona, la Danimarca non partecipa al nuovo regolamento e non è da esso vincolata. Tuttavia, la Danimarca ha manifestato il desiderio di continuare a partecipare alle attività di Eurojust. A tal fine è necessaria la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Danimarca ed Eurojust (analogo all'accordo che la Danimarca ha dovuto concludere in seguito alla "lisbonizzazione" di Europol).

Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) IT  
 

. – Oggi ho votato a favore della proposta di regolamento che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi. Il settore dei trasporti, le cui emissioni sono in aumento, deve fornire un contributo sostanziale agli sforzi dell'Unione nell'ambito del clima. Ritengo quindi che ridurre le emissioni di CO₂ generate dal settore dei trasporti sia essenziale. Qualsiasi ritardo nel settore comporterebbe sforzi notevoli da parte degli altri settori, compresa l'agricoltura, per garantire il rispetto degli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi. Mercati importanti per i veicoli pesanti, come Stati Uniti, Canada, Giappone e Cina, hanno recentemente introdotto obblighi di riduzione delle emissioni e/o del consumo di carburante per i veicoli pesanti, allo scopo di stimolare l'innovazione e garantire uno rapido sviluppo e una rapida diffusione delle tecnologie a basse o zero emissioni nel settore. Per rispondere a tale pressione crescente della concorrenza mondiale, i produttori di veicoli pesanti dell'UE devono investire rapidamente nelle tecnologie a basse o zero emissioni. Per evitare che tali investimenti si dirigano unicamente verso i mercati non europei in cui sono state istituite norme volte a ridurre le emissioni, è necessario che anche l'UE stabilisca obblighi analoghi.

Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) IT  
 

. – Oggi ho votato a favore della proposta di direttiva, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. L'obiettivo di questa proposta, è di aumentare la diffusione dei veicoli puliti, vale a dire dei veicoli a basse emissioni o a zero emissioni, negli appalti pubblici e quindi, a contribuire a ridurre le emissioni complessive dei trasporti e ad aumentare la competitività e la crescita nel settore dei trasporti. L'appalto pubblico rimane uno strumento importante di stimolo della domanda anche nel campo dei trasporti pesanti. I fabbricanti dell'UE devono tuttavia essere tutelati dalla concorrenza sleale. Pertanto, bisogna proporre che i veicoli adibiti al trasporto su strada che sono prodotti da fabbricanti con sede in paesi terzi ,nei quali i fabbricanti dell'UE non hanno accesso alle offerte mediante appalti pubblici per l'acquisto, il leasing, la locazione o la vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada, non siano presi in considerazione ,ai fini del conseguimento degli obiettivi minimi di appalto.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Vastaukset kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Vastaukset jäsenten kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Työjärjestyksen 140 artikla, 141 artikla, Liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset  
Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Ehdotukset unionin säädökseksi  
Jäsenet voivat pyytää komissiota esittämään unionin säädöstä (uutta säädöstä tai voimassa olevan säädöksen muuttamista). 47 artikla

Ehdotus unionin säädökseksi veriplasman keruun edistämisestä Euroopan unionissa  
- B8-0591/2018  
Ehdotus unionin säädökseksi viljelijöiden aseman vahvistamisesta elintarvikeketjussa  
- B8-0303/2017  
Ehdotus unionin säädökseksi eroista tuotteiden merkinnöissä, koostumuksessa ja maussa EU:n itä-/keskiosien ja länsiosien markkinoilla  
- B8-0301/2017  

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto EU:n liittymiseen lapsen oikeuksista tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen  
- P8_DCL(2016)0135 - Rauennut  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 120 - 13-03-2017
Kirjallinen kannanotto kuluttajien oikeuteen tehdä tietoon perustuvia elintarvikevalintoja  
- P8_DCL(2016)0128 - Rauennut  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 46 - 13-03-2017
Kirjallinen kannanotto sydämen vajaatoimintaan  
- P8_DCL(2016)0110 - Rauennut  
Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN  
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 236 - 25-01-2017

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin