Theresa GRIFFIN : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 14-07-2014 / 10-09-2017 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO uudesta eteenpäin suuntautuvasta ja innovatiivisesta tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategiasta  
- ITRE_AD(2016)560841 -  
-
ITRE 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO koulutuksesta digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset  
- ITRE_AD(2018)623921 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla  
- ITRE_AD(2017)592363 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO eurooppalaisesta standardoinnista – asetuksen (EU) N:o 1025/2012 täytäntöönpano  
- ITRE_AD(2017)595594 -  
-
ITRE 

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt (A8-0401/2018 - Dan Nica) EN  
 

. ‒ The deal reached on the content confirms the S&D commitments on fighting climate change, supporting gender equality and improving citizens’ quality of life through dedicated research broad lines on health (cancer, cardiovascular diseases and precision medicine) and increased support to SMEs for better and qualified jobs in Europe.

Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) EN  
 

. ‒ I would like to echo the sentiment of my Group. The S&D Group is committed to fighting for a fair digital environment – we have delivered on many different aspects of improving our new digital world. This regulation on online platforms will be another piece in the puzzle of a digital Europe that delivers for everyone.
Online platforms have in many cases multiplied the choice and lead to more attractive prices for consumers. Moreover, they often enable small business users to sell their goods and services easily all across Europe, bringing tangible benefits to our SMEs. Nonetheless, we are increasingly buying things from platforms such as Amazon, Booking.com, eBay, and Google, which also means these companies have a huge market share and business users become increasingly dependent on them. That is why the S&D Group demands that the online environment is not an unregulated Wild West, but rather that rules for fairness and transparency in these business relationships apply. This regulation is a big step in the correct direction. It will start to apply directly in the Member States already next year, so our businesses, and ultimately consumers, will start seeing the benefits of a fairer online economy very soon!

EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) EN  
 

. ‒ I voted in favour of this report as I support the fight for modern and transparent consumer rights.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto unionin pk-yritysten kansainvälistymiseen  
- P8_DCL(2016)0038 - Rauennut  
Maria GRAPINI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ramona Nicole MĂNESCU , Nicola CAPUTO , Nicola DANTI , Isabella DE MONTE , Ana GOMES , Theresa GRIFFIN , Marlene MIZZI , Georgi PIRINSKI , Olga SEHNALOVÁ , Ivan JAKOVČIĆ , Norica NICOLAI , Jozo RADOŠ  
Jättämispäivä : 11-04-2016
Raukeamispäivä : 11-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 152 - 12-07-2016
Kirjallinen kannanotto maantieliikenneonnettomuuksissa aiheutuneita vakavia loukkaantumisia koskevaan tavoitteeseen  
- P8_DCL(2016)0004 - Rauennut  
Olga SEHNALOVÁ , Lucy ANDERSON , Wim van de CAMP , Ismail ERTUG , Karima DELLI , Maria GRAPINI , Theresa GRIFFIN , Dieter-Lebrecht KOCH , Kateřina KONEČNÁ , Gesine MEISSNER , Monika SMOLKOVÁ , Professor Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Claudia ȚAPARDEL  
Jättämispäivä : 18-01-2016
Raukeamispäivä : 18-04-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 275 - 19-04-2016
Kirjallinen kannanotto yrittäjyyden eurooppalaiseen teemavuoteen  
- P8_DCL(2015)0065 - Rauennut  
Emil RADEV , Antonio TAJANI , Othmar KARAS , Tom VANDENKENDELAERE , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Helga STEVENS , Jonás FERNÁNDEZ , Theresa GRIFFIN , Dita CHARANZOVÁ , Martina DLABAJOVÁ , Jana ŽITŇANSKÁ , Ulla TØRNÆS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Alain LAMASSOURE , Paul RÜBIG , Mariya GABRIEL , Eva MAYDELL  
Jättämispäivä : 11-11-2015
Raukeamispäivä : 11-02-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 218 - 12-02-2016

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Yhteystiedot